დე პიტა საქართველოს წინააღმდეგ

De Pita v. Georgia

საჩივრის ნომერი  -  22958/11

მოპასუხე სახელმწიფო    -   საქართველო

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი  -   19/05/2015

შედეგი: ამორიცხულ იქნა საქმეთა სიიდან

ნაწილობრივ დაუშვებელი

განსხვავებული აზრი: არა

 

ნ.წ. და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ

N.TS. AND OTHERS v. GEORGIA 

საჩივრის ნომერი - 71776/12

მოპასუხე სახელმწიფო - საქართველო

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი - 02.02.2016

შედეგი: დაირღვა მე-8 მუხლი - პირადი და ოჯახური ცხოვრების პატივისცემის უფლება (მუხლი 8-1 ოჯახური ცხოვრების პატივისცემა; პირადი ცხოვრების პატივისცემა)

 

განსხვავებული აზრი: არა

ლ.ჰ. ლატვიის წინააღმდეგ

L.H. v. Latvia

საჩივრის ნომერი - 52019/07

მოპასუხე სახელმწიფო - ლატვია

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი - 29.4.2014

შედეგი: დაირღვა მე-8 მუხლი - პირადი და ოჯახური ცხოვრების პატივისცემის უფლება (მუხლი 8-1 პირადი ცხოვრების პატივისცემა)

არამატერიალური ზიანიდაკმაყოფილდა

განსხვავებული აზრი: არა

ჟენესი ნიდერლანდების წინააღმდეგ [დიდი პალატა]

Jeunesse v. the Netherlands [GC]

საჩივრის ნომერი - 12738/10

მოპასუხე სახელმწიფო - ნიდერლანდები

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი - 3.10.2014

შედეგი: დაირღვა მე-8 მუხლი - პირადი და ოჯახური ცხოვრების პატივისცემის უფლება (მუხლი 8-1 - ოჯახური ცხოვრების პატივისცემა),

არამატერიალური ზიანი – დაკმაყოფილდა

მატერიალური ზიანი – უარი ეთქვა

განსხვავებული აზრი: არა

ჰამალაინენი ფინეთის წინააღმდეგ (დიდი პალატა)

Hämäläinen v. Finland [GC]

საჩივრის ნომერი - 37359/09

მოპასუხე სახელმწიფო - ფინეთი

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი - 16/07/2014

შედეგი: არ დარღვეულა მე-8 მუხლი, არ დარღვეულა მე-14 და მე-8 მუხლი კავშირში, არ დარღვეულა მე-14 და მე-8 მუხლები კავშირში.

არამატერიალური ზიანი –

მატერიალური ზიანი –

არამატერიალური ზიანი -

განსხვავებული აზრი: არა

გაჯტანი შვეიცარიის წინააღმდეგ

Gajtani v. Switzerland

საჩივრის ნომერი  -  43730/07

მოპასუხე სახელმწიფო    -   შვეიცარია

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი  -   09/09/2014

შედეგი: სარჩელის დარჩენილი ნაწილი დაუშვებელია

მე-6 მუხლის დარღვევა - სამართლიანი სასამართლოს უფლება (მუხლი 6 - სამოქალაქო სამართლწარმოება, მუხლი 6-1 - სასამართლოს ხელმისაწვდომობა)

არ დაირღვა მე-8 მუხლი - პირადი და ოჯახური ცხოვრების პატივისცემის უფლება (მუხლი 8-1 - ოჯახური ცხოვრების პატივისცემა)

არამატერიალური ზიანი – დაკმაყოფილდა

მატერიალური ზიანი – უარი ეთქვა

განსხვავებული აზრი: არა

დ. და სხვები ბელგიის წინააღმდეგ

D. and Others v. Belgium (dec.)

საჩივრის ნომერი  -  29176/13

მოპასუხე სახელმწიფო    -   ბელგია

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი  -   08/07/2014

შედეგი: ნაწილობრივ დაუშვებელი

არამატერიალური ზიანი 

მატერიალური ზიანი

განსხვავებული აზრი: არა

მუსტაფა და არმაღან აკინი თურქეთის წინააღმდეგ

MUSTAFA AND ARMAĞAN AKIN v. TURKEY

საჩივრის ნომერი: N4694/03  summary

მოპასუხე სახელმწიფო: თურქეთი

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი: 06.04.2010

შედეგი: დაირღვა მე-8 მუხლი - პირადი და ოჯახური ცხოვრების პატივისცემა

საჩივრის დარჩენილი ნაწილი დაუშვებელია

მატერიალური ზიანი- უარი ეთქვა

არამატერიალური ზიანი- დაკმაყოფილდა

განსხვავებულიაზრი: არა