ერგეზენი თურქეთის წინააღმდეგ

საქმის დასახელება - Ergezen v. Turkey

საჩივრის ნომერი - 73359/10

მოპასუხე სახელმწიფო - თურქეთი

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი - 08/04/2014

შედეგი:

საჩივრის ნაწილი ცნობილ იქნა დაუშვებლად

დაირღვა მე-5 მუხლი - თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის უფლება (მუხლი 5-3 - წინასასამართლო პატიმრობის ხანგრძლივობა

წინასასამართლო პატიმრობის გონივრულობა)

დაირღვა მე-5 მუხლი - თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის უფლება (მუხლი 5-4 - განხილვის პროცედურული გარანტიები

დაკავების კანონიერების განხილვა)

დაირღვა მე-5 მუხლი - თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის უფლება (მუხლი 5-5 კომპენსაცია)

დაირღვა მე-6 მუხლი - სამართლიანი სასამართლოს უფლება (მუხლი 6 - სისხლის სამართალწარმოება

მუხლი 6-1 - გონივრული დრო)

არამატერიალური ზიანი - დაკმაყოფილდა

განსხვავებული აზრი: დიახ

 

პალადი მოლდოვას წინააღმდეგ

Paladi v. Moldova

საჩივრის ნომერი: -39806/05

მოპასუხე სახელმწიფო: მოლდოვას რესპუბლიკა

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი:  10/03/2009

შედეგი: 

დაირღვა მე–3 მუხლი

დაირღვა მე-5(1) მუხლი

დაირღვა 34–ე მუხლი

მატერიალური და არამატერიალური ზიანი – დაკმაყოფილდა

განსხვავებული აზრი: კი

სისოევა და სხვები ლატვიის წინააღმდეგ

Sisojeva and others v. Latvia

საჩივრის ნომერი - 60654/00    PDF

მოპასუხე სახელმწიფო - ლატვია

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი - 15.1.2007

შედეგი: არ დარღვეულა მუხლი 34 - ინდივიდუალური საჩივრები

(მუხლი 34- საჩივრის წარდგენის უფლების განხორციელებისათვის ხელის შეშლა)

განსხვავებული აზრი: დიახ

რ.რ. პოლონეთის წინააღმდეგ

R.R v. Poland

საჩივრის ნომერი - 27617/04    PDF

მოპასუხე სახელმწიფო - პოლონეთი

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი - 26/05/2011

შედეგი: წინასწარი განაცხადი გაერთიანდა არგუმენტებთან და დაუშვებლად გამოცხადდა (შიდასახელმწიფოებრივი საშუალებების ამოუწურავობა, მსხვერპლი),

დაირღვა კონვენციის მე-3 მუხლი (მატერიალური ნაწილი), კონვენციის მე-8 მუხლი,

მატერიალური ზიანი - დაუშვებლად გამოცხადდა,

არამატერიალური ზიანი - ანაზღაურება

განსხვავებული აზრი: კი

პადურეტი მოლდავეთის წინააღმდეგ

Paduret v. Moldova

საჩივრის ნომერი - 33134/03    PDF

მოპასუხე სახელმწიფო - მოლდავეთი

გადაწყვეტილების მიღების თარღი - 05/01/2010

შედეგი: დაირღვა კონვენციის მე-3 მუხლი

განსხვავებული აზრი: არა

დენის ვასილევი რუსეთის წინააღმდეგ

(Denis Vasilyev v. Russia)

საჩივრის ნომერი - 32704/04     PDF

მოპასუხე სახელმწიფო - რუსეთი

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი - 17/03/2010

შედეგი: ნაწილობრივ დასაშვები

დაირღვა კონვენციის მე-3 მუხლი

დაირღვა კონვენციის მე-13 მუხლი

არ დაირღვა კონვენციის მე-34 მუხლი

ირანის საზღვაო ხაზები თურქეთის წინააღმდეგ

(Islamic Republic of Iran Shipping Lines v. Turkey)

საჩივრის ნომერი - 40998/98    PDF

მოპასუხე სახელმწიფო - ირანის რესპუბლიკა

გადაწყვეტილების მიღების თარღი - 13.12.2007

შედეგი: დაირღვა კონვენციის 34-ე და 1-ლი დამატებითი ოქმის 1-ლი მუხლები

გებრემედინი საფრანგეთის წინააღმდეგ

(Gebremedhin [Gaberamadhien] v. France)

საჩივრის ნომერი - 25389/05     PDF

მოპასუხე სახელმწიფო - საფრანგეთი

გადაწყვეტილების მიღების თარღი - 26/07/2007

შედეგი: დაირღვა კონვენციის მე-3 მუხლი მე-13 მუხლთან ერთობლიობაში,

არ დაირღვა მე-5-1-ვ მუხლი