ბლაჟი რუმინეთის წინააღმდეგ

 

საქმის დასახელება    -    Blaj v. Romania

საჩივრის ნომერი  -  36259/04

მოპასუხე სახელმწიფო    -   რუმინეთი

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი  -   08/04/2014

შედეგი:

საჩივრის  ნაწილი დაუშვებლად იქნა ცნობილი

არ დარღვეულა მე-6 მუხლი მე-6(3c) მუხლი, სამართლიანი სასამართლოს უფლება (მე-6 მუხლი - სისხლისსამართლებრივი სამართალწარმოება, მე-6(1) მუხლი - სამართლიანი განხილვა) (მე-6(3c) მუხლი - სამართლებრივი დახმარების მეშვეობით დაცვა

მე-6 მუხლი - სამართლიანი სასამართლოს უფლება)

არ დარღვეულა მე-6 მუხლი - სამართლიანი სასამართლოს უფლება (მუხლი 6 - სისხლისსამართლებრივი სამართალწარმოება, მე-6(1) მუხლი - სამართლიანი განხილვა)

არ დარღვეულა მე-8 მუხლი - პირადი და ოჯახური ცხოვრების პატივისცემის უფლება (მე-8(1) მუხლი - პირადი ცხოვრების პატივისცემის უფლება)

არ დარღვეულა მე-13 მუხლი + მე-8(1) მუხლი - სამართლებრივი დაცვის ეფექტური საშუალების უფლება (მე-13 მუხლი - სამართლებრივი დაცვის ეფექტური საშუალება) ( მე-8 მუხლი - პირადი და ოჯახური ცხოვრების პატივისცემის უფლება)

არ დარღვეულა 34-ე მუხლი - ინდივიდუალური საჩივრები (34-ე მუხლი - პეტიციის უფლების ხელშეშლა)

განსხვავებული აზრი: არა

ფირალი ორუჯოვი აზერბაიჯანის წინააღმდეგ

PIRALI ORUJOV v. AZERBAIJAN

საჩივრის ნომერი: 8460/07

მოპასუხე სახელმწიფო:  აზერბაიჯანი

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი:  03/02/2011

შედეგი: 

 დაირღვა მე-6(1) მუხლი

განსხვავებული აზრი: არა

 

PROCEDO CAPITAL CORPORATION v. NORWAY

საქმის დასახელება:  PROCEDO CAPITAL CORPORATION v. NORWAY

საჩივრის ნომერი: 3338/05

მოპასუხე სახელმწიფო:  ნორვეგია

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი:  24/09/2009

შედეგი: 

არ დარღვეულა მე-6(1) მუხლი

განსხვავებული აზრი: არა

 

მატიეკი პოლონეთის წინააღმდეგ

Matyjek v. Poland

საჩივრის ნომერი: -38184/03

მოპასუხე სახელმწიფო: პოლონეთი

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი:  24/04/2007

შედეგი: 

წინასწარი პრეტენზიები გაერთიანდა საქმის არსებით მხარესთან და არ დაკმაყოფილდა (სამართლებრივი დაცვის შიდასახელმწიფოებრივი საშუალებების არ ამოწურვა)

დაირღვა მე-6(1)+ მე-6(3) მუხლი

მატერიალური ზიანი- მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდა

არამატერიალური ზიანი- დარღვევის დადგენა საკმარისი იყო

ხარჯები და დანახარჯები (შიდასახელწმიფოებრივი სამართალწარმოება) - მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდა

ხარჯები და დანახარჯების ანაზღაურება- კონვენციის სამართალწარმოება

განსხვავებული აზრი: არა

ილგარ მამადოვი აზერბაიჯანის წინააღმდეგ

Ilgar Mammadov v. Azerbaijan

საჩივრის ნომერი - 15172/13

მოპასუხე სახელმწიფო - აზერბაიჯანი

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი - 22/05/2014

შედეგი: დარჩენილი ნაწილი დაუშვებლად იქნა ცნობილი, დაირღვა კონვენციის მე-5 მუხლი, მე-6 მუხლი, მე-18 და მე-5 მუხლები ერთობლიობაში

არამატერიალური ზიანი – დაკმაყოფილდა

მატერიალური ზიანი – უარი ეთქვა

არამატერიალური ზიანი - დაკმაყოფილდა

განსხვავებული აზრი: არა

გოროუ საბერძნეთის წინააღმდეგ

Gorou v. Greece (N° 2)

საჩივრის ნომერი: - 12686/03

მოპასუხე სახელმწიფო: საბერძნეთი

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი:  20/03/2009

შედეგი: 

წინასწარ პრეტენზიებს უარი ეთქვა (ratione materiae)

არ დარღვეულა მე-6(1) მუხლი

დაირღვა მე-6(1) მუხლი

არამატერიალური ზიანი – დაკმაყოფილდა

განსხვავებული აზრი:  კი

არმა საფრანგეთის წინააღმდეგ

AFFAIRE ARMA v. FRANCE  

მოპასუხე სახელმწიფო: საფრანგეთი

განჩინების მიღების თარიღი: 08/03/2007

შედეგი: წინასწარ პრეტენზიას უარი ეთქვა (შიდასახელმწიფოებრივი საშუალებების არამოწურვა)

წინასწარი პრეტენზია გაერთიანებული არსებით ნაწილთან - უარი ეთქვა (მსხვერპლი)

დაირღვა მე-6(1) მუხლი

მატერიალური ზიანი - არ დაკმაყოფილდა

არამატერიალური ზიანი - დაკმაყოფილდა

ხარჯები და დანახარჯები (შიდასახელმწიფოებრივი სამართალწარმოება) - არ დაკმაყოფილდა

ხარჯების და დანახარჯების ანაზღაურება - კონვენციით გათვალისწინებული პროცედურები

განსხვავებული აზრი: არა

ალექსანდრე ვოლკოვი უკრაინის წინააღმდეგ

Oleksandr Volkov v. Ukraine

საჩივრის ნომერი: 21722/11    PDF   summary

მოპასუხე სახელმწიფო: უკრაინა

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი: 9.1.2013

განსხვავებული აზრი: კი 

შედეგი: მე-6 მუხლის დარღვევა - უფლება სამართლიან სასამართლოზე (მუხლი 6 - სამოქალაქო სამართალწარმოება,

მუხლი 6.1 - მიუკერძოებელი სასამართლო, დამოუკიდებელი სასამართლო)

მე-6 მუხლის დარღვევა - უფლება სამართლიან სასამართლოზე (მუხლი 6 - სამოქალაქო სამართალწარმოება,

მუხლი 6.1 - სამართლიანი სასამართლო განხილვა)

მე-6 მუხლის დარღვევა - უფლება სამართლიან სასამართლოზე (მუხლი 6 - სამოქალაქო სამართალწარმოება,

მუხლი 6.1 - კანონით დადგენილი სასამართლო)

მე-8 მუხლის დარღვევა - პირადი და ოჯახური ცხოვრების პატივისცემის უფლება (მუხლი 8.1 - პირადი ცხოვრების პატივისცემა)

მოპასუხე სახელმწიფომ უნდა მიიღოს ინდივიდუალური ზომები (მუხლი 46.2 - საკანონმდებლო ცვლილებები)

მატერიალური ზარალი - დაცულია

არამატერიალური ზარალი - დაკმაყოფილდა