აშლარბა საქართველოს წინააღმდეგ

Ashlarba v. Georgia

საჩივრის ნომერი: 45554/08    PDF

მოპასუხე სახელმწიფო: საქართველო

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი: 15/07/2014

შედეგი: დანარჩენი დაუშვებელია

მე-7 მუხლი არ დარღვეულა - არავითარი სასჯელი კანონის გარეშე (მუხლი 7.1 – nullum crimen sine lege, მსჯავრდება, სისხლის სამართლის დანაშაული)

განსხვავებული  აზრი: არა

კაფკარისი კვიპროსის წინააღმდეგ

Kafkaris v. Cyprus

საჩივრის ნომერი: 21906/04    PDF

მოპასუხე სახელმწიფო: კვიპროსი

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი: 12/02/2008

შედეგი: ადგილი არ ჰქონია მე-3 მუხლის დარღვევას

ადგილი არ ჰქონია მე-5.1 მუხლის დარღვევას

მე-7 მუხლის დარღვევა

ადგილი არ ჰქონია მე-7 მუხლის დარღვევას

ადგილი არ ჰქონია მე-14 მუხლის დარღვევას

არამატერიალური ზარალი  - არსებითია დარღვევის დადგენა

განსხვავებული აზრი: კი

კორბელი უნგრეთის წინააღმდეგ

Korbely v. Hungary

საჩივრის ნომერი - 9174/02   PDF

მოპასუხე სახელმწიფო - უნგრეთი

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი - 19/09/2008

შედეგი: დაირღვა კონვენციის მე-7 მუხლი

დანარჩენი ნაწილი დაუშვებლად ცნეს

განსხვავებული აზრი: კი

მ. გერმანიის წინააღმდეგ

M. v. Germany

საჩივრის ნომერი - 19359/04    PDF

მოპასუხე სახელმწიფო - გერმანია

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი - 17/12/2009

შედეგი: დაირღვა კონვენციის 5–1 მუხლი

დაირღვა კონვენციის 7–1 მუხლი

არამატერიალური ზიანი – მიეკუთვნა

განსხვავებული აზრი: არა

ლოლისი ირლანდიის წინააღმდეგ

Lawless v. Ireland

საჩივრის ნომერი - 332/57    PDF

მოპასუხე სახელმწიფო - ირლანდია

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი - 01/07/1961

შედეგი: პროცესთან დაკავშირებული კითხვები არ იქნა მიღებული, არ დარღვეულა კოვენციის მე-7 მუხლი

განსხვავებული აზრი: კი

კონონოვი ლატვიის წინააღმდეგ

Kononov v. Latvia

საჩივრის ნომერი - 36376/04    PDF

მოპასუხე სახელმწიფო - ლატვია

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი - 17/05/2010

შედეგი: არ დარღვეულა კონვენციის მე-7 მუხლი

განსხვავებული აზრი: კი

იორგიჩი გერმანიის წინააღმდეგ

(Jorgic v. Germany)

საჩივრის ნომერი - 74613/01   PDF

მოპასუხე სახელმწიფო - გერმანია

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი - 12/10/2007

შედეგი: სასამართლომ ნაწილობრივ დაუშვებლად ცნო,

არ დარღვეულა კონვენციის არც მე-6 (1) მუხლი და არც მე-5-1,

არ დაირღვა მე-7 მუხლი