ა.ც. და სხვები ესპანეთის წინააღმდეგ

საქმის დასახელება : (A.C. and Others v. Spain)

საჩივრის ნომერი :6528/11; 6529/11; 6530/11; 6559/11; 6562/11; 6569/11; 6572/11; 6574/11; 6586/11; 6590/11; 6595/11; 6602/11; 6605/11; 6869/11; 6875/11; 19730/11; 19739/11; 19766/11; 19774/11; 19783/11; 19791/11; 19796/11; 19837/11; 19846/11; 19854/11; 19913/11; 19920/11; 19951/11; 61912/12; 62497/12.

მოპასუხე სახელმწიფო: ესპანეთი 

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი:  22/04/2014

შედეგი:

წინასწარი პრეტენზია გაერთიანდა საქმესთან და უარყოფილი იქნა (35-(1)- შიდასახელმწიფოებრივისამართლებრივიდაცვისსაშუალებებისამოწურვა)

საჩივრის ნაწილი დაუშვებლად იქნა ცნობილი

დაირღვა მე-13 მუხლი - ეფექტიანი სამართლებრივი დაცვის საშუალების უფლება (მე-13 მუხლი - ეფექტიანი სამართლებრივი დაცვის საშუალება)

მოპასუხე სახელმწიფოს ინდივიდუალური ზომები (46-(2)-ე მუხლი - ინდივიდუალური ზომები)

განსხვავებული აზრი: არა

სავომირ მუსია პოლონეთის წინააღმდეგ

Sławomir Musiał v. Poland

საჩივრის ნომერი: -28300/06

მოპასუხე სახელმწიფო: პოლონეთი

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი:  20/01/2009

შედეგი:

დაირღვა მე–3 მუხლი – წამების აკრძალვა (მუხლი 3– დამამცირებელი მოპყრობა, არაადამიანური მოპყრობა) (მატერიალურ-სამართლებრივი ასპექტი)

მოპასუხე სახელმწიფომ უნდა განახორციელოს ინდივიდუალური ღონისძიებები (მუხლი 46–2 – ინდივიდუალური ღონისძიებები)

არამატერიალური ზიანი– დაკმაყოფილდა

მატერიალური ზიანი– საჩივარი არ დაკმაყოფილდა.

განსხვავებული აზრი: არა

პანჟუ ბელგიის წინააღმდეგ

(Panju v. Belgium)

საჩივრის ნომერი  -  18393/09

მოპასუხე სახელმწიფო    -   ბელგია

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი  -   28/10/2014

შედეგი: წინასწარი პრეტენზია უარი ეთქვა (მუხლი 35-1 - შიდასახელმწიფოებრივი საშუალებების ამოწურვა)

წინასწარი პრეტენზია შეუერთდა საქმის არსებით ნაწილს და გამოცხადდა დაუშვებლად (მუხლი 35-1 - შიდასახელმწიფოებრივი  საშუალებების ამოწურვა)

დაირღვა მუხლები 13+6-1 - სამართლებრივი დაცვის ეფექტიანი საშუალების უფლება (მუხლი 13 - სამართლებრივი დაცვის ეფექტიანი საშუალება) (მუხლი 6 - სისხლის სამართალწარმოება

სამართლიანი სასამართლო განხილვის უფლება

მუხლი 6-1 - გონივრული ვადა)

დაირღვა მუხლი 6 - სამართლიანი სასამართლოს უფლება (მუხლი 6 - სისხლის სამართალწარმოება

მუხლი 6-1 - გონივრული ვადა)

განსხვავებული აზრი: დიახ

ფრასიკი პოლონეთის წინააღმდეგ

Frasik v. Poland

საჩივრის ნომერი - 22933/02   PDF

მოპასუხე სახელმწიფო - პოლონეთი

გადაწყვეტილების მიღების თარღი - 05/01/2010

შედეგი:  დარჩენილი ნაწილი დაუშვებლად ცნეს

კონვენციის მე-5(4) მუხლი არ დარღეულა

კონვენციის მე–12 მუხლი არ დარღვეულა

კონვენციის მე–13 მუხლი არ დარღვეულა

არამატერიალური ზიანი– მიაკუთვნეს

განსხვავებული აზრი: არა

გროსარუ რუმინეთის წინააღმდეგ

Grosaru v. Romania

საჩივრის ნომერი - 78039/01    PDF

მოპასუხე სახელმწიფო - რუმინეთი

გადაწყვეტილების მიღების თარღი - 02/03/2010

შედეგი: დაირღვა კონვენციის პროტოკოლის 1–3 მუხლი

მატერიალური ზიანი – მოთხოვნას უარი ეთქვა

არამატერიალური ზიანი – აანაზღაურეს

განსხვავებული აზრი: კი

გურგენიძე საქართველოს წინააღმდეგ

საჩივრის ნომერი - 71678/01    PDF

მოპასუხე სახელმწიფო - საქართველო

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი - 17/10/2006

შედეგი: დაირღვა კონვენციის მე-8 მუხლი

არ არის საჭირო მე–13 მუხლის განხილვა

მატერიალური ზიანი – ფინანსური ანაზღაურება

არამატერიალური ზიანი – დარღვევის დადგენა საკმარისია

ხარჯები და დანახარჯების ნაწილობრივი ანაზღაურება – შიდასახელმწიფოებრივი და კონვენციით გათვალისწინებული სამართალწარმოებები

განსხვავებული აზრი: კი

დე იონგი ნიდერლანდის წინააღმდეგ

De Jong, Baljet and Van den Brink v. the Netherlands

საჩივრის ნომერი - 8805/79  8806/79  9242/81    PDF

მოპასუხე სახელმწიფო - ნიდერლანდი

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი - 22/05/1984

შედეგი: წინასწარი განაცხადი არ იქნა მიღებული (შიდასამართლებრივი საშუალებების არ მოწურვა),

წინასწარი განაცხადი არ იქნა მიღებული (მსხვერპლი),

დაირღვა კონვენციის მე-5-3 მუხლი, მე-5-4 მუხლი,

არ დარღვეული კონვენციის მე-5 -1 მუხლი, მე-14+5 მუხლები,

მე-13 და მე-19 მუხლების განხილვა აუცილებელი არ არის,

არამატერიალური ზიანი - ფინანსური ანაზღაურება

განსხვავებული აზრი: არა

Greens And M.T. გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ

 Greens And M.T. v. the United Kingdom

საჩივრის ნომერი -   60041/08  60054/08    PDF

მოპასუხე სახელმწიფო - გაერთიანებული სამეფო

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი -   23/11/2010

შედეგი: დაირღვა კონვენციის პროტოკოლი N1 მე-3 მუხლის – თავისუფალი არჩევნების უფლება (ოქმი N1 მე-3 მუხლი– ხმის მიცემა)

კონვენციის მე–13 მუხლი –სამართლებრივი დაცვის ეფექტიანი საშუალების უფლება არ დარღვეულა (მუხლი 13 ––სამართლებრივი დაცვის ეფექტიანი საშუალება)

მოპასუხე სახელმწიფომ ზოგადი ხასიათის ზომები მიიღოს– (46 მუხლი – პილოტური გადაწყვეტილების ზოგადი ღონისძიება)

არამატერიალური ზიანი– დარღვევის დადგენა საკმარისია

განსხვავებული აზრი: არა