ბრანკო ტომაშიჩი და სხვები ხორვატიის წინააღმდეგ

საქმის დასახელება:   Branko Tomašić and Others v. Croatia

საჩივრის ნომერი:  46598/06

მოპასუხე სახელმწიფო: ხორვატია

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი:  15/01/2009

შედეგი: 

დაირღვა მე–2 მუხლი (მატერიალურ-სამართლებრივი ასპექტი)

არამატერიალური ზიანი– დაკმაყოფილდა

განსხვავებული აზრი: არა

ჯელიჩი ხორვატიის წინააღმდეგ

Jelić v. Croatia

საჩივრის ნომერი - 57856/11

მოპასუხე სახელმწიფო - ხორვატია

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი - 12/6/2014

შედეგი - წინასწარი პრეტენზია ნაწილობრივ არ დაკმაყოფილდა (მუხლი 35-3 – Ratione temporis ),

საჩივრის დარჩენილი ნაწილი დაუშვებლად იქნა ცნობილი,

დაირღვა მე-2 მუხლი - სიცოცხლის უფლება (მუხლი 2-1 - ეფექტიანი გამოძიება) (პროცედურული ასპექტი)

არამატერიალური ზიანი - დაკმაყოფილდა

მატერიალური ზიანი - უარი ეთქვა

განსხვავებული აზრი: არა

იასინსკისი ლატვიის წინააღმდეგ

Jasinskis v. Latvia

საჩივრის ნომერი: - 45744/08

მოპასუხე სახელმწიფო: ლატვია

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი:  21/12/2010

შედეგი: 

დაირღვამე–2 მუხლი (მატერიალურ-სამართლებრივი ასპექტი)

დაირღვა მე–2 მუხლი (პროცედურული ასპექტი)

არამატერიალური ზიანი – დაკმაყოფილდა

განსხვავებული აზრი: არა

გიურტეკინი და სხვები კვიპროსის წინააღმდეგ

Gürtekin and Others v. Cyprus (dec.)

საჩივრის ნომერი -60441/13; 68206/13; 68667/1

მოპასუხე სახელმწიფო - კვიპროსი

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი - 19/09/2013

შედეგი: დაუშვებლად იქნა ცნობილი

გრეი გერმანიის წინააღმდეგ

Gray v. Germany

საჩივრის ნომერი  -  49278/09

მოპასუხე სახელმწიფო    -   გერმანია

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი  -   22/05/2014

შედეგი: პირველადი პრეტენზია დაუშვებლად იქნა ცნობილი (35-ე მუხლის 1-ლი პარაგრაფი-  შიდასახელმწიფოებრივი სამართლებრივი დაცვის საშუალებების ამოწურვა)

არ დარღვეულა მე-2 მუხლი, სიცოცხლის უფლება (მე-2 მუხლის 1-ლი პარაგრაფი - ეფექტური გამოძიება) (პროცედურული ასპექტი)

ფ.ჯ. შვედეთის წინააღმდეგ (განსახილველად გადაცემა)

(F.G. v. Sweden (referral))

საჩივრის ნომერი - 43611/11

მოპასუხე სახელმწიფო - შვედეთი

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი - 16/1/2014

შედეგი: არ დარღვეულა მე-2 მუხლი - სიცოცხლის უფლება (მუხლი 2- გაძევება) (ირანი)

არ დარღვეულა მე-3 მუხლი - წამების აკრძალვა (მუხლი 3 - გაძევება) (პირობითი) (ირანი)

მუსტაფა ტუნჩი თურქეთის წინააღმდეგ

Mustafa Tunç and Fecire Tunç v. Turkey

საჩივრის ნომერი: 24014/05    SUMMARY

მოპასუხე სახელწმიფო: თურქეთი

გადაწყვეტილების მირების თარიღი: 25.6.2013

შედეგი: დანარჩენი დაუშვებელია

მე-2 მუხლის დარღვევა - სიცოცხლის უფლება (მუხლი 2.1 - ეფექტური გამოძიება) (პროცედურული ელემენტი)

არამატერიალური ზარალი - დაკმაყოფილდა

განსხვავებული აზრი: არა