რაპაზი შვეიცარიის წინაარმდეგ

Rappaz v. Switzerland

საჩივრის ნომერი: 73175/10    SUMMARY

მოპასუხე სახელმწიფო: შვეიცარია

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი: 26.3.2013 

შედეგი: დაუშვებელია

 

საკვანძო სიტყვები:

(მუხლი 2) სიცოცხლის უფლება

(მუხლი 3) წამების აკრძალვა

(მუხლი 35) დასაშვებობის კრიტერიუმი