ნესიბე ჰარანი თურქეთის წინააღმდეგ

Nesibe Haran v. Turkey

საჩივრის ნომერი: 28299/95   PDF

მოპასუხე სახელმწიფო: თურქეთი

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი: 06/10/2005

შედეგი: მე-2 მუხლი არ დარღვეულა (გაუჩინარება)

მე-2 მუხლის დარღვევა (არაადეკვატური გამოძიება)

არ არის აუცილებელი მე-2 მუხლთან მიმართებით დარჩენილი სარჩელის შემოწმება

მე-3  და მე-5 მუხლები არ დარღვეულა

არ არსებობს ცალკე საკითხი მე-13 მუხლის ფარგლებში

მე-14+2, მე-14+3, მე-14+5 მუხლები არ დარღვეულა

მე-18 მუხლი არ დარღვეულა

34-ე მუხლის შემოწმება არ არის აუცილებელი

მატერიალური ზარალი - საჩივარი არ იქნა მიღებული

არამატერიალური ზარალი - ფულადი ანაზღაურება

ხარჯები ნაწილობრივ ანაზღაურდა

განსხვავებული აზრი: არა

ერთაქი თურქეთის წინააღმდეგ

Ertak v. Turkey

საჩივრის ნომერი: 20764/92   PDF

მოპასუხე სახელმწიფო: თურქეთი

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი: 09/05/2000

შედეგი: მიჩნეულია დარღვევად

განსხვავებული აზრი: დიახ

ჩელიქბილექი თურქეთის წინააღმდეგ

ÇELİKBİLEK v. TURKEY

საჩივრის ნომერი: 27693/95    PDF

მოპასუხე სახელმწიფო: თურქეთი

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი: 31/05/2005

შედეგი: მე-2 მუხლის დარღვევა

მე-3 მუხლი არ დარღვეულა

მე-13 მუხლის დარღვევა

მე-14 მუხლის შემოწმება არ არის აუცილებელი

მატერიალური ზარალი - ფულადი ანაზღაურება

არამატერიალური ზარალი - ფულადი ანაზღაურება

ხარჯები ნაწილობრივ ანაზღაურდა - კონვენციით გათვალისწინებული პროცედურები

განსხვავებული აზრი: კი

ტაში თურქეთის წინააღმდეგ

TAŞ v. TURKEY

საჩივრის ნომერი: 24396/94    PDF

მოპასუხე სახელმწიფო: თურქეთი

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი: 14/11/2000

შედეგი: მე-2 მუხლის დარღვევა მომჩივანის შვილის გარდაცვალებასთან მიმართებით

მე-2 მუხლის დარღვევა ეფექტური გამოძიების შეუსრულებლობასთან მიმართებით

მე-3 მუხლი მომჩივანის შვილთან მიმართებით არ დარღვეულა

მე-3 მუხლის დარღვევა მომჩივანთან მიმართებით

მე-5.1 მე-5.3 მე-5.4 და მე-5.5 მუხლის დარღვევა

მე-13 მუხლის დარღვევა

მე-18 მუხლის შემოწმება არ არის აუცილებელი
 
არამატერიალური ზარალი - ფულადი ანაზღაურება
ხარჯები ნაწილობრივ ანაზღაურდა - კონვენციით გათვალისწინებული პროცედურები

განსხვავებული აზრი: კი

ნაჩოვა და სხვები ბულგარეთის წინააღმდეგ

Nachova and others v. Bulgaria

საჩივრის ნომერი - 43577/98 და 43579/98    PDF

მოპასუხე სახელმწიფო - ბულგარეთი

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი - 06/07/2005

შედეგი: დაირღვა კონვენციის მე-2 მუხლი;

არ დაირღვა კონვენციის მე-2 მუხლი მე-14 მუხლთან ერთად,

დაირღვა კონვენციის მე-2 მუხლი მე-14 მუხლთან ერთად (პროცედურული ასპექტი) 

ბუდაევა და სხვები რუსეთის წინააღმდეგ

Budayeva and others v. Russia

საჩივრის ნომერი - 15339/02   PDF

მოპასუხე სახელმწიფო - რუსეთი

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი - 20.3.2008

შედეგი: წინასწარი მიმართვა არ იქნა წარმოებაში მიღებული;

დაირღვა მუხლი 2 (მატერიალური მხარე);

დაირღვა მუხლი 2 (პროცესუალური მხარე); 

არ დარღვეულა დამატებითი ოქმი 1, მუხლი 1;

არ დარღვეულა მუხლი 13  და დამატებითი ოქმი 1, მუხლი 1;

განსხვავებული აზრი: არა

ენუქიძე და გირგვლიანი საქართველოს წინააღმდეგ

საჩივრის ნომერი - 25091/07    PDF

მოპასუხე სახელმწიფო - საქართველო

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი - 26/06/2011

შედეგი: ნაწილობრივ დაუშვებლად იქნა ცნობილი;

დაირღვა მუხლი 2 (პროცესუალური მხარე);

დაირღვა მუხლი 2 (მატერიალური მხარე);

დაირღვა მუხლი 38

განსხვავებული აზრი: დიახ