რენოლდი საფრანგეთის წინააღმდეგ

Renolde v. France

საჩივრის ნომერი - 5608/05    PDF

მოპასუხე სახელმწიფო - საფრანგეთი

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი - 16.10.2008

შედეგი: დაირღვა მუხლი 2 (პროცესუალური მხარე);

დაირღვა მუხლი 3 (მატერიალური მხარე)

განსხვავებული აზრი: დიახ

ევანსი გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ

Evans v. the United Kingdom

საჩივრის ნომერი - 6339/05    PDF

მოპასუხე სახელმწიფო - გაერთიანებული სამეფო

გადაწყვეტილების მიღების თარღი - 10.4.2007

შედეგი: არ დარღვეულა მუხლი 2;

არ დარღვეულა მუხლი 8;

არ დარღვეულა მუხლი 14+მუხლი 8

განსხვავებული აზრი: დიახ

მახარაძე და სიხარულიძე საქართველოს წინააღმდეგ

საჩივრის ნომერი - 35254/07    PDF

მოპასუხე სახელმწიფო - საქართველო

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი - 22/11/2011

შედეგი: დარჩენილი ნაწილი დაუშვებლად ცნეს

დაირღვა კონვენციის მე-2 მუხლი  (მატერიალურ-სამართლებრივი ასპექტი)

დაირღვა კონვენციის 34-ე მუხლი

არამატერიალური ზიანი მიეკუთვნა

განსხვავებული აზრი: არა

ოპუზი თურქეთის წინააღმდეგ

Opuz v. Turkey

საჩივრის ნომერი: 33401/02    PDF   summary

მოპასუხე სახელმწიფო: თურქეთი

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი: 09/06/2009

შედეგი: წინასწარი საჩივარი არ იქნა მიღებული (ექვსთვიანი ვადა)

წინასწარი საჩივარი შეუერთდა საქმის არსებით გარემოებებს და არ იქნა მიღებული (შიდა სამართლებრივი საშუალებები არ იყო ამოწურული)

მე-2 მუხლის დარღვევა

მე-3 მუხლის დარღვევა

მე-14+2 მუხლის დარღვევა

მე- 14+3 მუხლის დარღვევა

არამატერიალური ზარალი - დაკმაყოფილდა

მატერიალური ზარალი - არ დაკმაყოფილდა

განსხვავებული აზრი: არა

კინანი გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ

Keenan v. the United Kingdom

საჩივრის ნომერი - 27229/95    PDF

მოპასუხე სახელმწიფო - გაერთიანებული სამეფო

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი - 03/04/2001

შედეგი: არ დარღვეულა კონვენციის მე–2 მუხლი

დაირღვა კონვენციის მე-3 მუხლი

დაირღვა კონვენციის მე–13 მუხლი

არამატერიალური ზიანი – ფინანსური ანაზღაურება

ხარჯები და დანახარჯების ნაწილობრივი ანაზღაურება

განსხვავებული აზრი: კი

ცინცაბაძე საქართველოს წინააღმდეგ

საჩივრის ნომერი - 35403/06    PDF

მოპასუხე სახელმწიფო - საქართველო

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი - 15/02/2011

შედეგი: დაირღვა კონვენციის მე-2 მუხლი

განსხვავებული აზრი: არა

ხაინდრავა და ძამაშვილი საქართველოს წინააღმდეგ

საჩივრის ნომერი - 18183/05    PDF

მოპასუხე სახელმწიფო - საქართველო

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი - 08/06/2010

შედეგი: დაირღვა კონვენციის მე-2 მუხლი (პროცედურული ასპექტი)

განსხვავებული აზრი: არა

ფინოგენოვი და სხვები რუსეთის წინააღმდეგ

Finogenov and others v. Russia

საჩივრის ნომერი: 18299/03    PDF

მოპასუხე სახელმწიფო: რუსეთი

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი: 20/12/2011

განსხვავებული აზრი: არა

შედეგი: მე-2 მუხლი არ დარღვეულა (არსებითი ელემენტი)

მე-2 მუხლის დარღვევა (არსებითი ელემენტი)

მე-2 მუხლის დარღვევა (პროცედურული ელემენტი)

არამატერიალური ზარალი - დაკმაყოფილდა