სასო გორგიევი მაკედონიის წინააღმდეგ

Sašo Gorgiev v. “the former Yugoslav Republic of Macedonia”

საჩივრის ნომერი: 49382/06    PDF   summary

მოპასუხე სახელმწიფო: მაკედონიის იუგოსლავიის ყოფილი რესპუბლიკა

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი: 19/04/2012

განსხვავებული აზრი: არა

შედეგი: პირველადი პრეტენზია გაერთიანდა საქმის არსებით გარემოებებთან და არ იქნა მიღებული (მუხლი 35.1 - შიდასამართლებრივი საშუალებების ამოწურვა)

დანარჩენი დაუშვებელია

მე-2 მუხლის დარღვევა - სიცოცხლის უფლება (მუხლი 2.1 - სიცოცხლე) (არსებითი ელემენტი)

მატერიალური და არამატერიალური ზარალი - დაკმაყოფილდა

ერი და სხვები თურქეთის წინააღმდეგ

Er and others v. Turkey

საჩივრის ნომერი - 23016/04    PDF

მოპასუხე სახელმწიფო - თურქეთი

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი - 31/10/2012

შედეგი: წინასწარი განაცხადი დაუშვებლად გამოცხადდა (მუხლი 35-1 - ექვსთვიანი პერიოდი),

დაირღვა კონვენციის მე-2 მუხლი - სიცოცხლის უფლება (მუხლი 2-1 - სიცოცხლე) (მატერიალური ნაწილი),

კონვენციის მე-2 მუხლი - სიცოცხლის უფლება (მუხლი 2-1 - ეფექტიანი გამოძიება) (პროცედურული ნაწილი),

კონვენციის მე-3 მუხლი - წამების აკრძალვა (მუხლი 3 - არაადამიანური მოპყრობა) (მატერიალური ნაწილი),

კონვენციის მე-5 მუხლი - თავისუფლებისა და უსაფრთხოების უფლება (მუხლი 5-1 - კანონიერი დაკავება ან დაპატიმრება),

კონვენციის მე-13 მუხლი - სამართლებრივი დაცვის ეფექტიანი საშუალების უფლება (მუხლი 13 - სამართლებრივი დაცვის ეფექტიანი საშუალება),

მატერიალური და არამატერიალური ზიანი - ანაზღაურება

განსხვავებული აზრი: კი

ჯულიანი და გაჯიო იტალიის წინააღმდეგ

Giuliani and Gaggio v. Italy [GC]

საჩივრის ნომერი - 23458/02    PDF

მოპასუხე სახელმწიფო - იტალია

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი - 24/03/2011

შედეგი: არ დარღვეულა: კონვენციის მე-2 მუხლი (მატერიალური ნაწილი),

მე-2 მუხლი (პროცედურული ნაწილი),

მე-13 და 38-ე მუხლები

განსხვავებული აზრი: კი