კელერი რუსეთის წინააღმდეგ

Keller v. Russia

საჩივრის ნომერი: 26824/04    SUMMARY

მოპასუხე სახელმწიფო: რუსეთი 

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი: 17.10.2013

შედეგი: დანარჩენი დაუშვებელია

მე-2 მუხლის დარღვევა - სიცოცხლის უფლება (მუხლი 2 - პოზიტიური ვალდებულებები; მუხლი 2.1 - სიცოცხლე) (არსებითი ელემენტი)

მე-2 მუხლი არ დარღვეულა - სიცოცხლის უფლება (მუხლი 2.1 - ეფექტური გამოძიება) (პროცედურული ელემენტი)

მე-3 მუხლის დარღვევა - წამების აკრძალვა (მუხლი 3 - ეფექტური გამოძიება) (პროცედურული ელემენტი)

მე-3 მუხლი არ დარღვეულა - წამების აკრძალვა (მუხლი 3 - არაადამიანური მოპყრობა) (არსებითი ელემენტი)

განსხვავებული აზრი: არა

ბანელი ლიტვის წინააღმდეგ

Banel v. Lithuania

საჩივრის ნომერი: 14326/11    SUMMARY

მოპასუხე სახელმწიფო: ლიტვა

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი: 18/06/2013

შედეგი: მე-2 მუხლის დარღვევა - სიცოცხლის უფლება (მუხლი 2 - პოზიტიური ვალდებულებები, მუხლი 2.1 - სიცოცხლე

ეფექტური გამოძიება)

მატერიალური ზარალი - დაკმაყოფილდა

არამატერიალური ზარალი - დაკმაყოფილდა

განსხვავებული აზრი: კი

აიდანი თურქეთის წინააღმდეგ

Aydan v. Turkey

საჩივრის ნომერი: 16281/10    summary

მოპასუხე სახელმწიფო: თურქეთი

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი: 16281/10

შედეგი: დანარჩენი დაუშვებელია

მე-2 მუხლის დარღვევა - სიცოხცლის უფლება (მუხლი 2.1 - სიცოცხლე) (არსებითი ასპექტი)

(მუხლი 2 - პოზიტიური ვალდებულებები) (არსებითი ასპექტი)

(მუხლი 2.1 - ეფექტური გამოძიება) (პროცედურული ასპექტი)

მე-6 მუხლის დარღვევა - უფლება სამართლიან სასამართლოზე (მუხლი 6 - სისხლისსამართლებრივი სამართალწარმოება

მუხლი 6.1 - გონივრული დრო)

მატერიალური და არამატერიალური ზარალი - დაკმაყოფილდა

განსხვავებული აზრი: კი

ნენჩევა და სხვები ბულგარეთის წინააღმდეგ

Nencheva and Others v. Bulgaria

საჩივრის ნომერი: 48609/06    summary

მოპასუხე სახელმწიფო: ბულგარეთი

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი: 18.6.2013

შედეგი: პირველადი პრეტენზია გაერთიანდა საქმის არსებით გარემოებებთან და არ იქნა მიღებული (მუხლი 35.1 - შიდასამართლებრივი საშუალებების ამოწურვა)

დანარჩენი დაუშვებელია

მე-2 მუხლის დარღვევა - სიცოცხლის უფლება (მუხლი 2 - პოზიტიური ვალდებულებები, მუხლი 2.1 - ეფექტური გამოძიება) (პროცედურული ასპექტი)

არამატერიალური ზარალი - დაკმაყოფილდა

არამატერიალური ზარალი - დარღვევის დადგენა არსებითია

განსხვავებული აზრი: არა

მოსენძი უკრაინის წინააღმდეგ

MOSENDZ v. UKRAINE

საჩივრის ნომერი: 52013/08   summary

მოპასუხე სახელმწიფო: უკრაინა

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი: 17.1.2013

განსხვავებული აზრი: არა

შედეგი: პირველადი პრეტენზია გაერთიანდა საქმის არსებით გარემოებებთან და არ იქნა მიღებული (მუხლი 35.1 - შიდასამართლებრივი საშუალებების ამოწურვა)

პირველადი პრეტენზია არ იქნა მიღებული (მუხლი 35.1 - ექვსთვიანი ვადა)

მე-2 მუხლის დარღვევა - სიცოცხლის უფლება (მუხლი 2- პოზიტიური ვალდებულებები, მუხლი 2.1 - სიცოცხლე) (არსებითი ასპექტი)

მე-2 მუხლის დარღვევა - სიცოცხლის უფლება (მუხლი 2.1 - ეფექტური გამოძიება) (პროცედურული ასპექტი)

მე-13 მუხლის დარღვევა - უფლება სამართლებრივი დაცვის ეფექტურ საშუალებაზე (მუხლი 13 - ეფექტური საშუალება)

არამატერიალური ზარალი - დაკმაყოფილდა

მატერიალური ზარალი - საჩივარი არ იქნა მიღებული