ალიკან დემირი თურქეთის წინააღმდეგ

Alican Demir v. Turkey

საჩივრის ნომერი - 41444/09

მოპასუხე სახელმწიფო - თურქეთი

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი - 25/2/2014

შედეგი: წინასწარი პრეტენზიები დაუშვებლად იქნა ცნობილი (მუხლი 35-1 - დაცვის შიდასამართლებრივი საშუალებების ამოწურვა)

დანარჩენი ნაწილი დაუშვებელია მე-5 მუხლის დარღვევა - თავისუფლებისა და უსაფრთხოების უფლება (მუხლი 5-1 - კანონიერი დაკავება ან დაპატიმრება)

მე-5 მუხლის დარღვევა - თავისუფლებისა და უსაფრთხოების უფლება (მუხლი 5-3- წინასასამართლო დაკავების ხანგრძლივობა)

მე-5 მუხლის დარღვევა - თავისუფლებისა და უსაფრთხოების უფლება (მუხლი 5-4- კანონიერი დაკავების განხილვა

განხილვის დაჩქარება)

არამატერიალური ზიანი – დაკმაყოფილდა

განსხვავებული აზრი: არა

 

გუსინსკი რუსეთის წინააღმდეგ

GUSINSKIY v. RUSSIA

საჩივრის ნომერი :70276/01  Summary

მოპასუხე სახელმწიფო: რუსეთი

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი:  19/05/2004

შედეგი: დაირღვა მე-5 მუხლი

დაირღვა მე-18 მუხლიმე-5 მუხლთან ერთად

არამატერიალური ზიანი- დარღვევის დადგენა საკმარისია

ხარჯები და დანახარჯები- ნაწილობრივ მიკუთვნებულ იქნა

გიოთლინი შვედეთის წინააღმდეგ

Göthlin v. Sweden

საჩივრის ნომერი - 8307/11  Summary

მოპასუხე სახელმწიფო - შვედეთი

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი - 16/10/2014

შედეგი:

დარჩენილი ნაწილი ცნობილ იქნა დაუშვებლად

არ დარღვეულა  მე-5 მუხლი - თავისუფლებისა და უსაფრთხოების უფლება (მუხლი 5-1 - თავისუფლების აღკვეთა

მუხლი 5-1-b - კანონით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულების უზრუნველყოფა)

განსხვავებული აზრი: დიახ

 

რუდნიჩენკო უკრაინის წინააღმდეგ

RUDNICHENKO v. UKRAINE

საჩივრის ნომერი: 2775/07    summary

მოპასუხე სახელმწიფო: უკრაინა

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი: 11.7.2013

შედეგი: პირველადი პრეტენზია გაერთიანდა საქმის არსებითი გარემოებებთან და არ იქნა მიღებული (მუხლი 35.1 - ექვსთვიანი ვადა)

დანარჩენი დაუშვებელია

მე-5 მუხლის დარღვევა - თავისუფლებისა და უსაფრთხოების უფლება (მუხლი 5.1 - კანონიერი დაკავება ან დაპატიმრება) (მუხლი 5.3 - წინასასამართლო პატიმრობის ხანგრძლივობა, სასამართლო გონივრულ ვადაში)

მე-6 + მე-6.3.დ მუხლის დარღვევა - უფლება სამართლიან სასამართლოზე (მუხლი 6 - სისხლისსამართლებრივი საქმის წარმოება, მუხლი 6.1 - სამართლიანი სასამართლო განხილვა) (მუხლი 6.3.დ - მოწმეთა დასწრება)

მე-6 მუხლის დარღვევა - უფლება სამართლიან სასამართლოზე (მუხლი 6 - სისხლისსამართლებრივი საქმის წარმოება, მუხლი 6.1 - მიუკერძოებელი სასამართლო)

არამატერიალური ზარალი - დაკმაყოფილდა

განსხვავებული აზრი: არა

ვასისი და სხვები საფრანგეთის წინააღმდეგ

VASSIS AND OTHERS v. FRANCE

საჩივრის ნომერი: 62736/09    SUMMARY

მოპასუხე სახელმწიფო: საფრანგეთი

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი: 27.6.2013

შედეგი: დანარჩენი დაუშვებელია

მე-5 მუხლის დარღვევა - თავისუფლებისა და უსაფრთხოების უფლება (მუხლი 5.3 - სატანადოდ წარედგინა მოსამართლეს ან სხვა მოხელეს)

არამატერიალური ზარალი - დაკმაყოფილდა

განსხვავებული აზრი: არა

რადუ გერმანიის წინააღმდეგ

Radu v. Germany

საჩივრის ნომერი: 20084/07    SUMMARY

მოპასუხე სახელმწიფო: გერმანია

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი: 16.5.2013

შედეგი: მე-5 მუხლი არ დარღვეულა - თავისუფლებისა და უსაფრთხოების უფლება (მუხლი 5.1 - თავისუფლების აღკვეთა, კანონიერი დაკავება ან დაპატიმრება,

კანონით დადგენილი პროცედურა

მუხლი 5.1.ა - მსჯავრდება)

განსხვავებული აზრი: კი

დინჩი და ჩაკირი თურქეთის წინააღმდეგ

Dinç and Çakır v. Turkey

საჩივრის ნომერი: 66066/09    SUMMARY

მოპასუხე სახელმწიფო: თურქეთი

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი: 09/07/2013

შედეგი: დანარჩენი დაუშვებელია

მე-5 მუხლის დარღვევა - თავისუფლებისა და უსაფრთხოების უფლება (მუხლი 5.3 - წინასასამართლო პატიმრობის ხანგრძლივობა

წინასასამართლო პატიმრობის დასაბუთებულობა)

მატერიალური ზარალი - არ დაკმაყოფილდა

არამატერიალური ზარალი - დაკმაყოფილდა

განსხვავებული აზრი: არა

დელ რიო პრადა ესპანეთის წინააღმდეგ

DEL RÍO PRADA v. SPAIN

საჩივრის ნომერი: 42750/09    SUMMARY

მოპასუხე სახელმწიფო: ესპანეთი

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი: 21/10/2013

შედეგი: მე-7 მუხლის დარღვევა - არავიტარი სასჯელი კანონის გარეშე (მუხლი 7.1 - უფრო მკაცრი სასჯელი,

nulla poena sine lege, უკუძალა)

მე-5 მუხლის დარღვევა -  თავისუფლებისა და უსაფრთხოების უფლება (მუხლი 5.1 - კანონიერი დაკავება ან დაპატიმრება)

მოპასუხე სახელმწიფომ უნდა გაატაროს ინდივიდუალური ღონისძიებები (მუხლი 46.2 - ინდივიდუალური ღონისძიებები)

არამატერიალური ზარალი - დაკმაყოფილდა

განსხვავებული აზრი: კი