დელ რიო პრადა ესპანეთის წინააღმდეგ

DEL RÍO PRADA v. SPAIN

საჩივრის ნომერი: 42750/09    SUMMARY

მოპასუხე სახელმწიფო: ესპანეთი

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი: 21/10/2013

შედეგი: მე-7 მუხლის დარღვევა - არავიტარი სასჯელი კანონის გარეშე (მუხლი 7.1 - უფრო მკაცრი სასჯელი,

nulla poena sine lege, უკუძალა)

მე-5 მუხლის დარღვევა -  თავისუფლებისა და უსაფრთხოების უფლება (მუხლი 5.1 - კანონიერი დაკავება ან დაპატიმრება)

მოპასუხე სახელმწიფომ უნდა გაატაროს ინდივიდუალური ღონისძიებები (მუხლი 46.2 - ინდივიდუალური ღონისძიებები)

არამატერიალური ზარალი - დაკმაყოფილდა

განსხვავებული აზრი: კი

 

საკვანძო სიტყვები:

(მუხლი 5) თავისუფლებისა და უსაფრთხოების უფლება

(მუხილ 5.1) კანონიერი დაკავება ან დაპატიმრება

(მუხლი 7) არავითარი სასჯელი კანონის გარეშე

(მუხლი 7.1) უფრო მკაცრი სასჯელი

(მუხლი 7.1) nulla poena sine lege

(მუხლი 7.1) უკუძალა

(მუხლი 41) სამართლიანი დაკმაყოფილება [ზოგადი]

(მუხლი 46) სავალდებულო ძალა და განაჩენის აღსრულება

(მუხლი 46.2) განაჩენის აღსრულება

(მუხლი 46.2) ინდივიდუალური ღონისძიებები

განჭვრეტადობა