დინჩი და ჩაკირი თურქეთის წინააღმდეგ

Dinç and Çakır v. Turkey

საჩივრის ნომერი: 66066/09    SUMMARY

მოპასუხე სახელმწიფო: თურქეთი

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი: 09/07/2013

შედეგი: დანარჩენი დაუშვებელია

მე-5 მუხლის დარღვევა - თავისუფლებისა და უსაფრთხოების უფლება (მუხლი 5.3 - წინასასამართლო პატიმრობის ხანგრძლივობა

წინასასამართლო პატიმრობის დასაბუთებულობა)

მატერიალური ზარალი - არ დაკმაყოფილდა

არამატერიალური ზარალი - დაკმაყოფილდა

განსხვავებული აზრი: არა

 

საკვანძო სიტყვები:

(მუხლი 5) თავისუფლებისა და უსაფრთხოების უფლება

(მუხლი 5.1) კანონიერი დაკავება ან დაპატიმრება

(მუხლი 5.3) წინასასამართლო პატიმრობის ხანგრძლივობა

(მუხლი 5.3) წინასასამართლო პატიმრობის დასაბუთებულობა

(მუხლი 35) დასაშვებობის კრიტერიუმი

(მუხლი 41) სამართლიანი დაკმაყოფილება [ზოგადი]