ვასისი და სხვები საფრანგეთის წინააღმდეგ

VASSIS AND OTHERS v. FRANCE

საჩივრის ნომერი: 62736/09    SUMMARY

მოპასუხე სახელმწიფო: საფრანგეთი

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი: 27.6.2013

შედეგი: დანარჩენი დაუშვებელია

მე-5 მუხლის დარღვევა - თავისუფლებისა და უსაფრთხოების უფლება (მუხლი 5.3 - სატანადოდ წარედგინა მოსამართლეს ან სხვა მოხელეს)

არამატერიალური ზარალი - დაკმაყოფილდა

განსხვავებული აზრი: არა

 

საკვანძო სიტყვები:

(მუხლი 5) თავისუფლებისა და უსაფრთხოების უფლება

(მუხლი 5.3) სათანადოდ წარედგინა მოსამართლეს ან სხვა მოხელეს

(მუხლი 35) დასაშვებობის კრიტერიუმი

(მუხლი 35.1) შიდასამართლებრივი საშუალებების ამოწურვა

(მუხლი 41) სამართლიანი დაკმაყოფილება [ზოგადი]