რუდნიჩენკო უკრაინის წინააღმდეგ

RUDNICHENKO v. UKRAINE

საჩივრის ნომერი: 2775/07    summary

მოპასუხე სახელმწიფო: უკრაინა

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი: 11.7.2013

შედეგი: პირველადი პრეტენზია გაერთიანდა საქმის არსებითი გარემოებებთან და არ იქნა მიღებული (მუხლი 35.1 - ექვსთვიანი ვადა)

დანარჩენი დაუშვებელია

მე-5 მუხლის დარღვევა - თავისუფლებისა და უსაფრთხოების უფლება (მუხლი 5.1 - კანონიერი დაკავება ან დაპატიმრება) (მუხლი 5.3 - წინასასამართლო პატიმრობის ხანგრძლივობა, სასამართლო გონივრულ ვადაში)

მე-6 + მე-6.3.დ მუხლის დარღვევა - უფლება სამართლიან სასამართლოზე (მუხლი 6 - სისხლისსამართლებრივი საქმის წარმოება, მუხლი 6.1 - სამართლიანი სასამართლო განხილვა) (მუხლი 6.3.დ - მოწმეთა დასწრება)

მე-6 მუხლის დარღვევა - უფლება სამართლიან სასამართლოზე (მუხლი 6 - სისხლისსამართლებრივი საქმის წარმოება, მუხლი 6.1 - მიუკერძოებელი სასამართლო)

არამატერიალური ზარალი - დაკმაყოფილდა

განსხვავებული აზრი: არა

 

საკვანძო სიტყვები:

(მუხლი 5) თავისუფლებისა და უსაფრთხოების უფლება

(მუხლი 5.1) კანონიერი დაკავება ან დაპატიმრება

(მუხლი 5.3) წინასასამართლო პატიმრობის ხანგრძლივობა

(მუხლი 5.3) საქმის განხილვის განმავლობაში გათავისუფლება

(მუხლი 5.3) სასამართლო განხილვა გონივრულ ვადაში

(მუხლი 6) უფლება სამართლიან სასამართლოზე

(მუხლი 6) სისხლის სამართლებრივი საქმისწარმოება

(მუხლი 6.1) სამართლიანი სასამართლო განხილვა

(მუხლი 6.1) მიუკერძოებელი სასამართლო

(მუხლი 6.3.დ) მოწმეთა დასწრება

(მუხლი 35) დასაშვებობის კრიტერიუმი

(მუხლი 35.1) ექვსთვიანი ვადა

(მუხლი 41) სამართლიანი დაკმაყოფილება [ზოგადი]