ნიდბალა პოლონეთის წინააღმდეგ

Niedbala v. Poland

საჩივრის ნომერი - 27915/95     PDF

მოპასუხე სახელმწიფო - პოლონეთი

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი - 04/07/2000

შედეგი: დაირღვა კონვენციის მე-5- 3 მუხლი,

მე-5-4 მუხლი, მე-8 მუხლი,

არამატერიალური ზიანი - დარღვევის დადგენა საკმარისად იქნა მიჩნეული,

ხარჯების ანაზღაურება

განსხვავებული აზრი: არა

მიუერეი გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ

Murray v. the United Kingdom

საჩივრის ნომერი - 14310/88    PDF

მოპასუხე სახელმწიფო - გაერთიანებული სამეფო

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი - 28/10/1994

შედეგი: არ დარღვეულა კონვენციის მე–5(1) მუხლი

არ დარღვეულა კონვენციის მე–5(2) მუხლი

არ დარღვეულა კონვენციის მე–5(5) მუხლი

არ დარღვეულა კონვენციის მე–8 მუხლი

არ დარღვეულა კონვენციის მე–13 მუხლი

განსხვავებული აზრი: კი

ლუკანოვი ბულგარეთის წინააღმდეგ

Lukanov v. Bulgaria

საჩივრის ნომერი - 21915/93    PDF

მოპასუხე სახელმწიფო - ბულგარეთი

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი - 20/03/1997

შედეგი: დაირღვა კონვენციის მე-5-1 მუხლი,

მე-18 მუხლის განხილვა აუცილებელი არ არის,

სამართლიანი დაკამყოფილება არ იქნა მიღებული,

არამატერიალური ზიანი - ფინანსური ანაზღაურება,

ხარჯები - კონვენციით გათვალისწინებული სამართალწარმოება

განსხვავებული აზრი: არა

კემაში საფრანგეთის წინააღმდეგ

Kemmache v. France

საჩივრის ნომერი - 12325/86  14992/89   PDF

მოპასუხე სახელმწიფო - საფრანგეთი

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი - 27/11/1991

შედეგი: დაირღვა კონვენციის მე-5-3 მუხლი, მე-6-1 მუხლი,

სამართლიანი დაკმაყოფილება გადაიდო

განსხვავებული აზრი: არა

კ.ფ. გერმანიის წინააღმდეგ

K.F. v. Germany

საჩივრის ნომერი - 25629/94   PDF

მოპასუხე სახელმწიფო - გერმანია 

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი - 27/11/1997

შედეგი: წინასწარი განაცხადი არ იქნა მიღებული ( შიდასამართლებრივი საშუალებების არამოწურვა),

დარღვა კონვენციის მე-5-1-c მუხლი,

არამატერიალური ზიანი - დარღვევის  დადგენა საკმარისად ჩაითვალა,

ხარჯების ნაწილობრივ ანაზღაურება - კონვენციით გათვალისწინებული სამართალწარმოება

განსხვავებული აზრი: კი

გრაუზინისი ლიტვის წინააღმდეგ

Grauzinis v. Lithuania

საჩივრის ნომერი - 37975/97    PDF

მოპასუხე სახელმწიფო - ლიტვა

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი - 10/10/2000

შედეგი: არ დარღვეულა კონვენციის მე-5-3 მუხლი, მე-5-4 მუხლი,

მატერიალური ზიანი - მოთხოვნა არ იქნა მიღებული,

არამატერიალური ზიანი - ფინანსური ანაზღაურება,

ხარჯების ნაწილობრივ ანაზღაურება - კონვენციით გათალისწინებული სამართალწარმოება

განსხვავებული აზრი: არა

გიგოლაშვილი საქართველოს წინააღმდეგ

საჩივრის ნომერი - 18145/05    PDF

მოპასუხე სახელმწიფო - საქართველო

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი - 08/07/2008

შედეგი: დაირღვა კონვენციის მე-5 მუხლი

განსხვავებული აზრი: არა

გარსია ალვა გერმანიის წინააღმდეგ

Garcia Alva v. Germany

საჩივრის ნომერი - 23541/94    PDF

მოპასუხე სახელმწიფო - გერმანია

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი - 13/02/2011

შედეგი: დაირღვა კონვენციის მე-5(4) მუხლი

არამატერიალური ზიანი – დარღვევის დადგენა საკმარისია

ხარჯები და დანახარჯების ანაზღაურება

განსხვავებული აზრი: არა