ენგელი და სხვები ნიდერლანდის წინააღმდეგ

Engel and others v. the Netherlands

საჩივრის ნომერი - 5100/715101/715102/715354/725370/72   PDF

მოპასუხე სახელმწიფო - ნიდერლანდი

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი - 08/06/1976

შედეგი: დაირღვა კონვენციის მე-5-1 მუხლი, მე-6-1 მუხლი,

არ დარღვეულა კონვენციის მე-6-2 მუხლი, მე-6-3- b მუხლი,  მე- 6-3-c მუხლი, მე-6-3-d მუხლი, მე-14+6 მუხლები,

სამართლიანი დაკმაყოფილება გადაიდო

განსხვავებული აზრი: კი

ბარფუსი ჩეხეთის წინააღმდეგ

Barfuss v.the Czech Republic

საჩივრის ნომერი - 35848/97    PDF

მოპასუხე სახელმწიფო - ჩეხეთის რესპუბლიკა

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი - 31/07/2000

შედეგი: დაირღვა კონვენციის  5-3 მუხლი, 6-1 მუხლი,

არამატერიალური ზიანი - ფინანსური ანაზღაურება,

ხარჯების ნაწილობრივი ანაზღაურება - კონვენციური სამართალწარმოება

განსხვავებული აზრი: არა

შამაევი საქართველოს და რუსეთის წინააღმდეგ

საჩივრის ნომერი - 36378/02    PDF

მოპასუხე სახელმწიფო - საქართველო და რუსეთი

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი - 12/04/2005

შედეგი: არ დარღვეულა კონვენციის მე-2 მუხლი პირველ მომჩივანთან დაკავშირებით,

არ დარღვეულა კონვენციის მე-3 მუხლი საქართველოს მიერ ხუთ ექსტრადირებულ მომჩივანთან დაკავშირებით,

დაირღვა კონვენციის მე-3 მუხლი ერთი მომჩვნის ექსტრადიციასთან დაკავშირებით,

არ დარღვეულა კონვენციის მე-2 მუხლი საქართველოს მიერ ხუთ ექსტრადირებულ მომჩივანთან დაკავშირებით,

დაირღვა კონვენციის მე-3 მუხლი საქართველოს მიერ 11 მომჩივნის მოპყრობასთან დაკავშირებით,

არ დარღვეულა კონვენციის მე-5(1) მუხლი საქართველოში დაკავებასთან დაკავშირებით,

დარღვა კონვენციის მე-5(2) მუხლი საქართველოს მიერ ყველა მომჩივანთან დაკავშირებით,

დაირღვა კონვენციის მე-5(4) მუხლი საქართველოს მიერ ყველა მომჩივანთან დაკავშირებით,

არამატერიალური ზიანი - დაკმაყოფილდეს,

ხარჯები და დანახარჯები - ნაწილობრივად დაკმაყოფილდეს

განსხვავებული აზრი: კი

რამიშვილი და კოხრეიძე საქართველოს წინააღმდეგ

საჩივრის ნომერი - 1704/06   PDF

მოპასუხე სახელმწიფო - საქართველო

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი - 20/12/2011

შედეგი: დაირღვა კონვენციის მე-5(1) მუხლი

დაირღვა კონვენციის მე-5(3) მუხლი

დაირღვა კონვენციის მე-5(4) მუხლი

განსხვავებული აზრი: არა

პოღოსიანი საქართველოს წინააღმდეგ

საჩივრის ნომერი - 44068/07   PDF

მოპასუხე სახელმწიფო - საქართველო

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი - 20/12/2011

შედეგი: დაირღვა კონვენციის მე-5(1) მუხლი

დაირღვა კონვენციის მე-5(3) მუხლი

დაირღვა კონვენციის მე-5(4) მუხლი

განსხვავებული აზრი: არა

ნევმერზიცკი უკრაინის წინააღმდეგ

Nevmerzhitsky v. Ukraine

საჩივრის ნომერი - 54825/00    PDF

მოპასუხე სახელმწიფო - უკრაინა

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი - 05/04/2005

შედეგი: დაირღვა კონვენციის მე-3 მუხლი (წამებისა და დამამცირებელ მოპყრობასთან მიმართებით)

დარღევევა კონვენციის მე-5 (1-გ) მუხლი

დარღვევა კონვენციის მე-5-3 მუხლი

ვერ იქნა შესრულებული ვალდებულებები კონვენციის 38-ე (1-ა) მუხლთან მიმართებით

განსხვავებული აზრი: კი

კუდლა პოლონეთის წინააღმდეგ

Kudla v. Poland

საჩივრის ნომერი - 30210/96    PDF

მოპასუხე სახელმწიფო - პოლოვნეთი

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი - 26/10/2000

შედეგი: დაირღვა კონვენციის მე-3 მუხლი

დაირღვა კონვენციის მე-5(3) მუხლი

დაირღვა კონვენციის მე-6(1) მუხლი

დაირღვა კონვენციის მე-13 მუხლი

განსხვავებული აზრი: კი

ხუდობინი რუსეთის წინააღმდეგ

Khudobin v. Russia

საჩივრის ნომერი - 59696/00    PDF

მოპასუხე სახელმწიფო - რუსეთი

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი - 26/10/2006

შედეგი: დაირღვა კონვენციის მე-3 მუხლი

დაირღვა კონვენციის მე-5(3) მუხლი

დაირღვა კონვენციის მე-5(4) მუხლი

დაირღვა კონვენციის მე-6(1) მუხლი

განსხვავებული აზრი: არა