გიორგი ნიკოლაიშვილი საქართველოს წინააღმდეგ

საჩივრის ნომერი - 37048/04    PDF

მოპასუხე სახელმწიფო - საქართველო

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი - 13/01/2009

შედეგი: დაირღვა კონვენციის მე-5(1) მუხლი

დაირღვა კონვენციის მე-5(1-გ) მუხლი

დაირღვა კონვენციის მე-5(3) მუხლი

დაირღვა კონვენციის მე-8 მუხლი

განსხვავებული აზრი: არა

გალუაშვილი საქართველოს წინააღმდეგ

საჩივრის ნომერი - 40008/04    PDF

მოპასუხე სახელმწიფო - საქართველო

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი - 17/17/2008

შედეგი: დაირღვა კონვენციის მე-5(3) მუხლი

განსხვავებული აზრი: კი

ფოდალე იტალიის წინააღმდეგ

Fodale v. Italy

საჩივრის ნომერი - 70148/01    PDF

მოპასუხე სახელმწიფო - იტალია

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი - 01/06/2006

შედეგი: დაირღვა კონვენციის მე-5(4) მუხლი

განსხვავებული აზრი: არა

აქვილინა მალტის წინააღმდეგ

Aquilina v. Malta

საჩივრის ნომერი - 25642/94    PDF

მოპასუხე სახელმწიფო - მალტა

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი - 29/04/1999

შედეგი: დაირღვა კონვენციის მე-5(3) მუხლი

განსხვავებული აზრი: კი

ს.ტ.ს ნიდერლანდების წინააღმდეგ

S.T.S v. Netherlands

საჩივრის ნომერი - 277/05    PDF

მოპასუხე სახელმწიფო - ნიდერლანდები

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი -   07/06/2011

შედეგი: დაირღვა კონვენციის მე-5(4) მუხლი,

არამატერიალური ზიანი - ანაზღაურება

განსხვავებული აზრი: არა       

ფირუზიანი სომხეთის წინააღმდეგ

Piruzyan v. Armenia

საჩივრის ნომერი: 33376/07    PDF   summary

მოპასუხე სახელმწიფო: სომხეთი

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი: 26.6.2012

განსხვავებული აზრი: არა

შედეგი: დანარჩენი დაუშვებელია

მე-3 მუხლის დარღვევა - წამების აკრძალვა

მე-5 მუხლის დარღვევა - უფლება თავისუფლებასა და უსაფრთხოებაზე

არამატერიალური ზარალი - დაკმაყოფილდა

მატერიალური ზარალი - საჩივარი არ იქნა მიღებული

მანგურასი ესპანეთის წინააღმდეგ

Mangouras v. Spain

საჩივრის ნომერი: 12050/04    PDF

მოპასუხე სახელმწიფო: ესპანეთი

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი: 28/09/2010

განსხვავებული აზრი: კი

შედეგი: მე-5.3 მუხლი არ დარღვეულა