ოსტენდორფი გერმანიის წინააღმდეგ

Ostendorf v. Germany

საჩივრის ნომერი: 15598/08    summary

მოპასუხე სახელმწიფო: გერმანია

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი: 7/03/2013

შედეგი: დანარჩენი დაუშვებელია

მე-5 მუხლი არ დარღვეულა - თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის უფლება 

განსხვავებული აზრი: კი

ურფი ჩეტინკაია თურქეთის წინააღმდეგ

Ürfi Çetinkaya v. Turkey

საჩივრის ნომერი: 19866/04   PDF

მოპასუხე სახელმწიფო: თურქეთი

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი: 23.7.2013

შედეგი: დანარჩენი დაუშვებელია

მე-5 მუხლის დარღვევა - უფლება თავისუფლებასა და ხელშეუხებლობაზე (მუხლი 5.3 - წინასასამართლო პატიმრობის ხანგრძლივობა, წინასასამართლო პატიმრობის გონივრულობა)

მე-6 მუხლის დარღვევა - უფლება სამართლიან სასამართლოზე

მატერიალური ზარალი - საჩივარი არ იქნა მიღებული

არამატერიალური ზარალი - დაკმაყოფილდა

განსხვავებული აზრი: კი

კონიგი სლოვაკეთის წინააღმდეგ

Konig v. Slovakia

საჩივრის ნომერი: 39753/98   PDF

მოპასუხე სახელმწიფო: სლოვაკეთი

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი: 20/01/2004

შედეგი: მე-5.4 მუხლის დარღვევა

არამატერიალური ზარალი - დარღვევის დადგენა არსებითია

ხარჯები ნაწილობრივ ანაზღაურდა - კონვენციით გათვალისწინებული პროცედურები

განსხვავებული აზრი: კი

ჯანიაშვილი საქართველოს წინააღმდეგ

საჩივრის ნომერი - 35887/05   PDF

მოპასუხე სახელმწიფო - საქართველო

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი - 27/11/2012

შედეგი: დაირღვა კონვენციის მე-5 მუხლი – თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის უფლება (მე–5 მუხლის მე–3 პუნქტი – წინასასამართლო დაკავების გონივრულობა)

განსხვავებული აზრი: არა

გატი მალტის წინააღმდეგ

Gatt v. Malta

საჩივრის ნომერი - 28221/08   PDF

მოპასუხე სახელმწიფო - მალტა

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი - 27/07/2010

შედეგი: დაირღვა კონვენციის მე-5(1) მუხლი

განსხვავებული აზრი: არა

ვან დროგენბროკი ბელგიის წინააღმდეგ

Van Droogenbroeck v. Belgium

საჩივრის ნომერი - 7906/77    PDF

მოპასუხე სახელმწიფო - ბელგია

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი - 24/06/1982

შედეგი: დაირღვა კონვენციის მე-5-4 მუხლი,

არ დარღვეულა კონვენციის მე-5-1 მუხლი, მე-4 მუხლი,   

სამართლიანი დაკმაყოფილება გადაიდო

განსხვავებული აზრი: არა

სარბანი მოლდოვის წინააღმდეგ

Sarban v. Moldova

საჩივრის ნომერი - 3456/05    PDF

მოპასუხე სახელმწიფო - მოლდოვა

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი - 04/10/2005

შედეგი: დაირღვა კონვენციის მე-3 მუხლი

დაირღვა კონვენციის მე–5(3) მუხლი (დაკავებისთვის არასაკმარისი მიზეზები)

არ დარღვეულა კონვენციის მე–5(3) მუხლი (მოსამართლეების კანონით დადგენილი კომპეტენცია)

დაირღვა კონვენციის მე–5(4) მუხლი ( განხილვის ხანგრძლივობა)

არ დარღვეულა კონვენციის მე–8 მუხლი

არამატერიალური ზიანი – ფინანსური ანაზღაურება

ხარჯები და დანახარჯების ნაწილობრივი ანაზღაურება – კონვენციით გათვალისწინებული სამართალწარმოება

განსხვავებული აზრი: არა