ბანკოვიჩი და სხვები ბელგიის წინააღმდეგ

BANKOVIĆ AND OTHERS v. BELGIUM AND OTHERS

საჩივრის ნომერი: 52207/99  PDF

მოპასუხე სახელმწიფო: ბელგია და სხვები (ჩეხეთი, დანია, ესპანეთი, საფრანგეთი, გერმანია, საბერძნეთი, უნგრეთი, ისლანდია, იტალია, ლუქსემბურგი, ნიდერლანდები, ნორვეგია, პოლონეთი, პორტუგალია, თურქეთი, გაერთიანებული სამეფო)

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი: 12/12/2001

შედეგი: დაუშვებელი

ილაშკუ და სხვები მოლდოვისა და რუსეთის წინააღმდეგ

Ilaşcu and Others v. Moldova and Russia [GC]

საჩივრის ნომერი - 48787/99    PDF

მოპასუხე სახელმწიფო - მოლდოვა და რუსეთი

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი - 08/07/2004

შედეგი: სასამართლომ ნაწილობრივ დაუშვებლად ცნო;

არ დაირღვა კონვენციის მე-3 მუხლი ( მატერიალური ასპექტი) ( მოლდოვის რესპუბლიკა);

დაირღვა კონვენციის მე-3 მუხლი ( მატერიალური ასპექტი) (რუსეთი);დაირღვა კონვენციის მე-3 მუხლი ( მატერიალური ასპექტი)(მოლდოვის რესპუბლიკა);

არ დაირღვა კონვენციის მე-5-1-ა მუხლი ( მოლდოვის რესპუბლიკა);

დაირღვა კონვენციის მე-5-1-ა მუხლი ( მოლდოვის რესპუბლიკა);

დაირღვა კონვენციის მე-5-1-ა მუხლი (რუსეთი);

არ დაირღვა 1-ლი დამატებითი ოქმის 1-ლი მუხლი;

დაირღვა კონვენციი 34-ე მუხლი ( მოლდოვის რესპუბლიკა) ( მოლდოვის რესპუბლიკა);

ალ-სკეინი და სხვები გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ

Al-Skeini and Others v. the United Kingdom [GC]

საჩივრის ნომერი: 55721/07    PDF   summary

მოპასუხე სახელმწიფო: გაერთიანებული სამეფო

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი: 07/07/2011

განსხვავებული აზრი: კი

შედეგი: პირველადი პრეტენზიები არ იქნა მიღებული (შიდასამართლებრივი საშუალებების ამოუწურაობა)

პირველადი პრეტენზიები გაერთიანდა საქმის არსებით გარემოებებთან და არ იქნა მიღებული (იურისდიქციის არ არსბეობა)

პირველადი პრეტენზიები გაერთიანდა საქმის არსებით გარემოებებთან და ნაწილობრივ არ იქნა მიღებული (მსხვერპლი)

არამატერიალური ზარალი - დაკმაყოფილდა

ალ-ჯადა გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ

Al-Jedda v. the United Kingdom

საჩივრის ნომერი: 27021/08    PDF

მოპასუხე სახელმწიფო: გაერთიანებული სამეფო

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი: 07/07/2011

განსხვავებული აზრი: კი

შედეგი: მე-5.1 მუხლის დარღვევა

არამატერიალური ზარალი - დაკმაყოფილდა