დიკსონი გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ

Dickson v. the United Kingdom

საჩივრის ნომერი: 44362/04    PDF

მოპასუხე სახელმწიფო: გაერთიანებული სამეფო

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი: 04/12/2007

შედეგი: მე-8 მუხლის დარღვევა

მე-12 მუხლის შემოწმება აუცილებელი არ არის

არამატერიალური ზარალი - ფინანსური ანაზღაურება

ხარჯების ნაწილობრივი ანაზღაურება

განსხვავებული აზრი: კი

ო’დონოქიუ და სხვები გაერთიანებული სამეფოს წინააღმდეგ

(O’Donoghue and Others v. the United Kingdom)

საჩივრის ნომერი - 34848/07     PDF

მოპასუხე სახელმწიფო - გაერთიანებული სამეფო

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი - 14/12/2010

შედეგი: დანარჩენი ნაწილი დაუშვებლად ცნეს

დაირღვა კონვენციის მე-12 მუხლი

დაირღვა კონვენციის მე-14 მუხლი +12

დაირღვა კონვენციის მე-14 მუხლი +9

მატერიალური და არამატერიალური ზიანი – აანაზღაურეს

განსხვავებული აზრი: არა