სულთანი საფრანგეთის წინააღმდეგ

(Sultani v. France)

საჩივრის ნომერი - 45223/05      PDF

მოპასუხე სახელმწიფო - საფრანგეთი

გადაწყვეტილების მიღების თარღი - 20.9.2007

შედეგი: ნაწილობრივ დაუშვებელი,

არ დარღვეულა მე-3 მუხლი,

არ დარღვეულა მე-4 დამატებითი ოქმის მე-4 მუხლი