კარიმოვი აზერბაიჯანის წინააღმდეგ

Karimov v. Azerbaijan

საჩივრის ნომერი - 12535/06

მოპასუხე სახელმწიფო - აზერბაიჯანი

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი - 25/9/2014

შედეგი - საჩივრის დარჩენილი ნაწილი დაუშვებლად იქნა ცნობილი,

დაირღვა I დამატებითი ოქმის მე-3 მუხლი  (თავისუფალი არჩევნების უფლება (ზოგადი)

 (I დამატებითი ოქმის მე-3 მუხლი - ხმის მიცემა)

არამატერიალური ზიანი - დაკმაყოფილდა

მატერიალური ზიანი - უარი ეთქვა

განსხვავებული აზრი: არა

 

იამაკი და სადაკი თურქეთის წინააღმდეგ

Yumak and Sadak v. Turkey

საჩივრის ნომერი: 10226/03    PDF         summary

მოპასუხე სახელმწიფო: თურქეთი

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი: 08/07/2008

შედეგი: ადგილი არ ჰქონია 1-ლი დამატებითი ოქმის მე-3 მუხლის დარღვევას

განსხვავებული აზრი: კი

სიტაროპულოსი და გიაკუმოპულოსი საბერძნეთის წინააღმდეგ

Sitaropoulos and Giakoumopoulos v. Greece [GC]

საჩივრის ნომერი: 42202/07    PDF  

მოპასუხე სახელმწიფო: საბერძნეთი

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი: 15/04/2012

შედეგი: 1-ლი დამატებითი ოქმის მე-3 მუხლი არ დარღვეულა - უფლება თავისუფალ არჩევნებზე [ზოგადი] (1-ლი დამატებითი ოქმის მე-3 მუხლი - ხალხის აზრის თავისუფალი გამოხატვა)

განსხვავებული აზრი: არა

მელნიჩენკო უკრაინის წინააღმდეგ

Melnychenko v. Ukraine

საჩივრის ნომერი - 17707/02    PDF

მოპასუხე სახელმწიფო - უკრაინა

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი - 19/10/2004

შედეგი: დარღვევა პროტოკოლი 1-3

არასავალდებულო მე-14 მუხლის გადასინჯვა

განსხვავებული აზრი: კი

სეჟდიჩი და ფინჩი ბოსნია და ჰერცეგოვინის წინააღმდეგ

Sejdić and Finci v. Bosnia and Herzegovina [GC]

საჩივრის ნომერი - 27996/06; 34836/06  PDF  summary

მოპასუხე სახელმწიფო - ბოსნია და ჰერცოგოვინა

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი - 22/12/2009

შედეგი: დაირღვა კონვენციის მე-14 მუხლი +1 ოქმის–3 მუხლი

დაირღვა მე-12 ოქმის–1 მუხლი

დარჩენილი ნაწილი დაუშვებლად ცნეს

არამატერიალური ზიანი – დარღვევის დადგენა საკმარისია

განსხვავებული აზრი: კი