ბიტო და სხვები სლოვაკეთის წინააღმდეგ

საქმის დასახელება    -    Bittó and Others v. Slovakia

საჩივრის ნომერი  -  30255/09

მოპასუხე სახელმწიფო    -   სლოვაკეთი

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი  -   28/01/2014

შედეგი:

საჩივრის ნაწილი იცნო დაუშვებლად

დაირღვა 1-ლი დამატებითი ოქმის 1-ლი მუხლი - საკუთრების დაცვა (1-ლი დამატებითი ოქმის 1-ლი მუხლის მეორე ნაწილი - საკუთრებით სარგებლობის კონტროლი)

მოპასუხე სახელმწიფომ უნდა მიიღოს ზოგადი ხასიათის ღონისძიებები (მუხლი 46-2 - ზოგადი ხასიათის ღონისძიებები)

სამართლიანი დაკმაყოფილება გადაიდო

განსხვავებული აზრი: არა

 

სტატილეო ხორვატიის წინააღმდეგ

Statileo v. Croatia

საჩივრის ნომერი - 12027/10

მოპასუხე სახელმწიფო - ხორვატია

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი - 10/07/2014

შედეგი:

წინასწარი პრეტენზიას უარი ეთქვა (მუხლი 35-1 - შიდასახელმწიფოებრივი საშუალებების ამოწურვა)

წინასწარი პრეტენზიას უარი ეთქვა (მუხლი 35-3-b - არ განუცდია მნიშვნელოვანი ზიანი)

საჩივრის დარჩენილი ნაწილი გამოცხადდა დაუშვებლად

დაირღვა 1-ლი დამატებითი ოქმის 1-ლი მუხლი - საკუთრების დაცვა (1-ლი ოქმის 1-ლი მუხლის 1-ლი პარაგრაფი - საკუთრებით შეუფერხებელი სარგებლობის უფლება

1-ლი მუხლის მე-2 პუნქტი - საკუთრებით სარგებლობის კონტროლი)

მატერიალური და არამატერიალური ზიანი - დაკმაყოფილდა

განსხვავებული აზრი: არა

Aon Conseil and Courtage S.A. and Christian de Clarens S.A. v. France

Aon Conseil and Courtage S.A. and Christian de Clarens S.A. v. France

საჩივრის ნომერი :70160/01

მოპასუხე სახელმწიფო: საფრანგეთი

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი:  25/01/2007

შედეგი: 

დაირღვა პირველი ოქმის პირველი მუხლი

მატრიალური ზიანი- ფინანსური ანაზღაურება

ხარჯების და დანახარჯების ნაწილობრივი ანაზღაურება- შიდასახელმწიფოებრივი სამართალწარმოება

განსხვავებული აზრი: კი

კოპეცკი სლოვაკეთის წინააღმდეგ

KOPECKÝ v. SLOVAKIA

საჩივრის ნომერი :44912/98  Summary

მოპასუხე სახელმწიფო: სლოვაკეთი 

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი:  28/09/2004

შედეგი: 1-ლი დამატებითი ოქმის 1-ლი მუხლი არ დარღვეულა

ლავრეჩოვი ჩეხეთის წინააღმდეგ

 

LAVRECHOV v. THE CZECH REPUBLIC

საჩივრის  ნომერი: 57404/08  Summary

მოპასუხე სახელმწიფო: ჩეხეთი

გადაწყვეტილების თარიღი: 20.09.2013

განსხვავებული აზრი: დიახ

შედეგი: არ დარღვეულა  კონვენციის 1-ლი დამატებითი ოქმის 1-ლი მუხლი - საკუთრების დაცვა (1-ლი დამატებითი ოქმის 1-ლი მუხლი -საკუთრებით შეუფერხებელი სარგებლობის უფლება)

საჩივრის დარჩენილი ნაწილი დაუშვებლად ცნეს.

 

გოგიტიძე და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ (summary)

საქმის დასახელება    -   გოგიტიძე და სხვები საქართველოს წინააღმდეგ 

საჩივრის ნომერი  -  36862/05  Summary

მოპასუხე სახელმწიფო    -  საქართველო

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი  -   12/05/2015

შედეგი:   კონვენციის 1-ლი დამატებითი ოქმის 1-ლი მუხლი არ დარღვეულა- საკუთრების დაცვა (1-ლი დამატებითი ოქმის 1-ლი მუხლის მე-2 პარაგრაფი - საკუთრებით სარგებლობის კონტროლი)

დარჩენილი ნაწილი დაუშვებლად ცნეს

 

Megadat.com SRL მოლდოვეთის წინააღმდეგ

Megadat.com SRL v. Moldova

საჩივრის ნომერი - 21151/04    PDF

მოპასუხე სახელმწიფო - მოლდოვეთი

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი - 8.4.2008

შედეგი: დაირღვა დამატებითი ოქმი 1, მუხლი 1

განსხვავებული აზრი: არა