ბოზანო იტალიის წინააღმდეგ

Bozano v. France

საჩივრის ნომერი - 9990/82    PDF

მოპასუხე სახელმწიფო  - იტალია

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი - 18/12/1986

შედეგი:  წინასწარ განაცხადს უარი ეთქვა (შეუსაბამობა), 

წინასწარ განაცხადს უარი ეთქვა (შიდასამართლებრივი საშუალებების არ ამოწურვა),

დაირღვა კონვენციის 5-1 მუხლი,

არ არის საჭირო 18+5-1 მუხლის და მე-4 ოქმის მე-2 მუხლის განხილვა,

ქონებრივი ზიანი - მოთხოვნა არ იქნა მიღებული,

არაქონებრივი ზიანი - მოთხოვნას ნაწილობრივ უარი ეთქვა,

სამართლიანი დაკამყოფილება ნაწილობრივ გადაიდო

განსხვავებული აზრი: არა

სტამოსე ბულგარეთის წინააღმდეგ

Stamose v. Bulgaria

საჩივრის ნომერი: 29713/05  PDF  summary

მოპასუხე სახელმწიფო: ბულგარეთი

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი: 27.11.2012

შედეგი: დაირღვა მე-4 დამატებითი ოქმის მე-2 მუხლი - მიმოსვლის თავისუფლება [ზოგადი] (მე-4 დამატებითი ოქმის მე-2 მუხლის მე-2 პარაგრაფი - ქვეყნის დატოვების ტავისუფლება)

დაირღვა მე-13 მუხლი - უფლება სამართლებრივი დაცვის ეფექტურ საშუალებაზე (მუხლი 13 - ეფექტური საშუალება) 

განსხვავებული აზრი: არა

ტატიშვილი რუსეთის წინააღმდეგ

Tatishvili v. Russia

საჩივრის ნომერი - 1509/02     PDF

მოპასუხე სახელმწიფო - რუსეთი

გადაწყვეტილები სმიღების თარიღი - 22/2/2007

შედეგი: დაირღვა კონვენციის მე-6 (1) მუხლი,

დაირღვა მე-4 დამატებითი ოქმის მე-2 მუხლი