აპელ-ირგანგი და სხვები გერმანიის წინააღმდეგ

Appel-Irrgang and others v. Germany

საჩივრის ნომერი - 45216/07    PDF    summary

მოპასუხე სახელმწიფო - გერმანია

გადაწყვეტილების მიღების თარღი - 6.10.2009

შედეგი: არ იქნა წარმოებაში მიღებული

განსხვავებული აზრი: არა

ფოლგერო და სხვები ნორვეგიის წინააღმდეგ

Folgerø and others v. Norway

საჩივრის ნომერი - 15472/02    PDF   summary

მოპასუხე სახელმწიფო - ნორვეგია

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი - 29.6.2007

შედეგი: დაირღვა დამატებითი ოქმი N 1, მუხლი 2-განათლების უფლება (ზოგადი)

განსხვავებული აზრი: დიახ

ტარანტინო და სხვები იტალიის წინააღმდეგ

Tarantino and others v. Italy

საჩივრის ნომერი: 25851/09, 29284/09, 64090/09    PDF  summary

მოპასუხე სახელმწიფო: იტალია

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი: 2.4.2013

შედეგი: დანარჩენი დაუშვებელია

1-ლი დამატებითი ოქმის 1-ლი მუხლი არ დარღვეულა - განათლების უფლება [ზოგადი] (1-ლი დამატებითი ოქმის მე-2 მუხლი - განათლების უფლება)

განსხვავებული აზრი: კი

ლაუტსი და სხვები იტალიის წინააღმდეგ

Lautsi and others v. Italy

საჩივრის ნომერი: 30814/06    PDF   summary

მოპასუხე სახელმწიფო: იტალია

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი: 18/03/2011

განსხვავებული აზრი: კი

შედეგი: 1-ლი დამატებითი ოქმის მე-2 მუხლი არ დარღვეულა

კატანი და სხვები მოლდოვასა და რუსეთის წინააღმდეგ

Catan and Others v. the Republic of Moldova and Russia [GC]

საჩივრის ნომერი: 43370/04, 8252/05, 18454/06    PDF

მოპასუხე სახელმწიფო: მოლდოვა და რუსეთი

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი: 19/10/2012

შედეგი: წინასწარი პრეტენზია არ იქნა მიღებული

დანარჩენი დაუშვებელია

არ დარღვეულა 1-ლი დამატებითი ოქმის მე-2 მუხლი - განათლების უფლება [ზოგადი] (1-ლი დამატებითი ოქმის მე-2 მუხლი - განათლების უფლება) (მოლდოვას რესპუბლიკა)

დაირღვა 1-ლი დამატებითი ოქმის მე-2 მუხლი - განათლების უფლება [ზოგადი] (1-ლი დამატებითი ოქმის მე-2 მუხლი - მშობლების ფილოსოფიური რწმენის პატივისცემა, განათლების უფლება) (რუსეთი)

არამატერიალური ზარალი - დაკმაყოფილდა

განსხვავებული აზრი: კი