ივანოვა ბულგარეთის წინააღმდეგ

Ivanova v. Bulgaria

საჩივრის ნომერი: -52435/99

მოპასუხე სახელმწიფო: ბულგარეთი

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი:  12/04/2007

შედეგი:

დაირღვა მე-9  მუხლი

მე-14 მუხლის გამოკვლევა არაა საჭირო

მატერიალური ზიანი - ფინანსური ანაზღაურება

არამატერიალური ზიანი - ფინანსური ანაზღაურება

ხარჯების და დანახარჯების ნაწილობრივი ანაზღაურება - კონვენციის და შიდასახელმწიფოებრივი სამართალწარმოება

განსხვავებული აზრი: არა

ლეილა საჰინი თურქეთის წინააღმდეგ

Leyla Şahin v. Turkey [GC]

საჩივრის ნომერი - 44774/98    PDF

მოპასუხე სახელმწიფო - თურქეთი

გადაწყვეტილების მიღების თარღი - 10/11/2005

შედეგი: არ დაირღვა კონვენციის მე-9 მუხლი;

არ დაირღვა კონვენციის მე-8, მე-10 და მე-14 მუხლები,

არ დაირღვა კონვენციის 1-ლი დამატებითი ოქმის მე-2 მუხლი

სინან იშიკი თურქეთის წინააღმდეგ

Sinan Işık v. Turkey

საჩივრის ნომერი - 21924/05    PDF    summary

მოპასუხე სახელმწიფო - თურქეთი

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი - 02/02/2010

შედეგი: წინასწარი პრეტენზია მიუერთდა საქმის არსებით მხარეს

წინასწარ პრეტენზიებს უარი ეთქვა

დაირღვა კონვენციის მე-9 მუხლი

განსხვავებული აზრი: კი

კიმლია და სხვები რუსეთის წინააღმდეგ

Kimlya and others v. Russia

საჩივრის ნომერი - 76836/01 32782/03   PDF

მოპასუხე სახელმწიფო - რუსეთი

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი - 01/10/2009

შედეგი: დაირღვა კონვენციის მე-9 მუხლი მე–11 მუხლთან ერთად

არამატერიალური ზიანი მიაკუთნეს

განსხვავებული აზრი: არა 

გუზარდი იტალიის წინააღმდეგ

Guzzardi v. Italy

საჩივრის ნომერი - 7367/76   PDF

მოპასუხე სახელმწიფო  - იტალია

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი - 06/11/1980

შედეგი: წინასწარი განაცხადი არ იქნა მიღებული (ex officio გამოკველვა),

წინასწარი განაცხადი არ იქნა მიღებული (ამოუწურვადობა),

წინასწარი განაცხადი არ იქნა მიღებული (პროცესების ობიექტის გაუჩინარება),

დაირღვა კონვენციის მე-5-1 მუხლი,

არ დარღვეულა კონვენციის მე-3 მუხლი, მე-6 მუხლი და მე-9 მუხლი, მე-8  მუხლი,

არამატერიალური ზიანი - ფინანსური ანაზღაურება,

ხარჯები - შიდასაართლებრივი სამართალწარმოება,

ხარჯები - კონვენციით გათვალისწინებული სამართალწარმოება

განსხვავებული აზრი: დიახ