საქართველო რუსეთის წინააღმდეგ

Georgia v. Russia (I)

საჩივრის ნომერი: 13255/07    PDF

მოპასუხე სახელმწიფო: რუსეთი

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი: 03/07/2014

შედეგი: პირველადი პრეტენზია არ იქნა მიღებული (მუხლი 35.1 - შიდასამართლებრივი საშუალებების ამოწურვა)

დანარჩენი დაუშვებელია

38-ე მუხლის დარღვევა - საქმის განხილვა და მორიგების პროცედურა

მე-4 ოქმის მე-4 მუხლის დარღვევა - უცხოელთა კოლექტიური გაძევების აკრძალვა [ზოგადი] 

მე-5 მუხლის დარღვევა - თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის უფლება (მუხლი 5.1 - კანონიერი დაკავება ან დაპატიმრება)
 
(მუხლი 5.4 - დაკავების კანონიერების განხილვა)
 
მე-3 მუხლის დარღვევა - წამების აკრძალვა (მუხლი 3 - დამამცირებელი მოპყრობა, არაადამიანური მოპყრობა) (არსებითი ელემენტი)
 
მე-13 + მე-5.1 მუხლის დარღვევა - უფლება სამართლებრივი დაცვის ეფექტურ საშუალებაზე (მუხლი 13 - სამართლებრივი დაცვის ეფექტური საშუალება) (მუხლი 5 - თავისუფლებისა და ხელშეუხებლობის უფლება, მუხლი 5.1 - კანონიერი დაკავება ან დაპატიმრება)
 
მე-13 + მე-3 მუხლის დარღვევა
 
მე-7 ოქმის 1-ლი მუხლი არ დარღვეულა - უცხოელთა გაძევებასთან დაკავშირებული პროცედურული გარანტიები (მე-7 ოქმის მუხლი 1.1 - კანონიერად მცხოვრები უცხოელის დეპორტაცია)
 
მე-8 მუხლი არ დარღვეულა - პირადი და ოჯახური ცხოვრების პატივისცემის უფლება (მუხლი 8.1 - ოჯახური ცხოვრების პატივისცემა)
 
1-ლი ოქმის 1-ლი მუხლი არ დარღვეულა -  საკუთრების დაცვა (1-ლი ოქმის მუხლი 1.1. - საკუთრების ჩამორთმევა)
 
1-ლი ოქმის მე-2 მუხლი არ დარღვეულა - განათლების უფლება 
 
სამართლიანი დაკმაყოფილება დაცულია

განსხვავებული აზრი: კი