შილიაიევი რუსეთის წინააღმდეგ

Shilyayev v. Russia 

საჩივრის ნომერი  -  9647/02  Summary

მოპასუხე სახელმწიფო    -   რუსეთი

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი  -   06/01/2006

შედეგი: არ დარღვეულა  კონვენციის მე-7 დამატებითი ოქმის მე-3 მუხლი;

დაირღვა მე-6 მუხლის 1 პარაგრაფი; დაირღვა 1 დამატებითი ოქმის 1 პარაგრაფი

განსხვავებული აზრი: არა

 

მატვიევი რუსეთის წინააღმდეგ

MATVEYEV v. RUSSIA

საჩივრის ნომერი  -  26601/02  Summary

მოპასუხე სახელმწიფო    -   რუსეთი

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი  -   3/07/2008

შედეგი: საქმის გარემოებები არ ქმნიდა პირობებს, რომელიც აუცილებელი იყო იმისთვის, რომ სასამართლოს განეხილა კონვენციის მე-7 დამატებითი ოქმის მე-3 მუხლის დარღვევის საკითხი

განსხვავებული აზრი: არა

 

სერგეი ზოლოტუხინი რუსეთის წინააღმდეგ

Sergey Zolotukhin v. Russia

საჩივრის ნომერი - 14939/03    PDF

მოპასუხე სახელმწიფო - რუსეთი

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი - 10/02/2009

შედეგი: წინასწარ პრეტენზიებს უარი ეთქვა (შიდასახელმწიფოებრივი საშუალებების არ ამოწურვა)

მეშვიდე დამატებითი ოქმის მე-4 მუხლის დარღვევა

არამატერიალური ზიანი - აანაზღაურეს

განსხვავებული აზრი: არა

პოღოსიანი და ბაღდასარიანი სომხეთის წინააღმდეგ

Poghosyan and Baghdasaryan v. Armenia

საჩივრის ნომერი  -  22999/06  Summary

მოპასუხე სახელმწიფო    -   სომხეთი

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი  -   12/06/2012 

შედეგი: სარჩელის დარჩენილი ნაწილი დაუშვებელია 

მე-13 მუხლის დარღვევა - ეფექტური სამართლებრივი დაცვის საშუალების უფლება (მეფექტური სამართლებრივი დაცვის საშუალება)

მე-7 დამატებითი ოქმის მე-3 მუხლის დარღვევა - კომპენსაცია უკანონო მსჯავრდებისათვის

მატერიალური ზიანი- უარი ეთქვა

არამატერიალური ზიანი - დაკმაყოფილდა

განსხვავებული აზრი: არა

 

პოღოსიანი და ბაგდასარიანი სომხეთის წინააღმდეგ

Poghosyan and Baghdasaryan v. Armenia

საჩივრის ნომერი: 22999/06    PDF   summary

მოპასუხე სახელმწიფო: სომხეთი

გადაწყვეტილების მიღების თარიღი: 12.6.2012

განსხვავებული აზრი: არა

შედეგი: დანარჩენი დაუშვებელია

მე-13 მუხლის დარღვევა - უფელბა სამართლერბივი დაცვის ეფექტურ საშუალებაზე (მუხლი 13 - ეფექტური საშუალება)

მე-7 დამატებითი ოქმის მე-3 მუხლის დარღვევა - კომპენსაცია მცდარი მსჯავრდებისათვის (მე-7 ოქმის მე-3 მუხლი - კომპენსაცია,

მართლმსაჯულების არაჯეროვანი განხორციელება, მსჯავრდება)

მატერიალური ზარალი - საჩივარი არ იქნა მიღებული

არამატერიალური ზარალი - დაკმაყოფილდა